Άδειες νέας φύτευσης ντόπιων αμπελιών

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Α.Α.Τ.) ανοίγει στις 27 Φεβρουαρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης ντόπιων οινάμπελων, με την Αίτηση να γίνεται δεκτή έως 27 Μαρτίου 2017.

Προκειμένου η Αίτηση να γίνει αποδεκτή πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η Αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται.

Οι ενδιαφερόμενοι ντόπιοι Παραγωγοί μπορούν να προσέρχονται στο πιστοποιημένο, από το Υ.Α.Α.Τ. για την Περιφέρεια Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών (Κ.Ε.Α.) που λειτουργεί καθημερινά (8:00-16:00) στο ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα του Ε.Α.Σ. στο Αργοστόλι, προκειμένου να ενημερώνονται δωρεάν για τα κριτήρια Επιλεξιμότητας καθώς και τα κριτήρια Προτεραιότητας και την βαρύτητα Βαθμολόγησης έτσι ώστε οι Αιτήσεις να είναι επιλέξιμες και εφόσον επιθυμούν για την ηλεκτρονική υποβολή τους.

(Από τον Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης)