ΑΕΝ: Ανακοίνωση για μια πρόσληψη

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2020-2021, έχει προβεί στην έκδοση σχετικής προκήρυξης για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, για την εξής ειδικότητα:

Μία (01) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων κατόχου πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσεται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.

Η ανωτέρω προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 2904.4/ 626/2020/02-11-2020, (ΑΔΑ: 62Ω64653ΠΩ-Υ63) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.ynanp.gr.

Ο Διοικητής Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ