Αλλεπάλληλα Δημοτικά Συμβούλια σήμερα στο Αργοστόλι

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αργοστολίου Νίκος Βαλλιανάτος

Αλλεπάλληλες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου θα γίνουν σήμερα αρχής γινομένης από τη συνεδρίαση στις 5 μ.μ.

27ης ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν 3852 /10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν 4555/2018, την παρ 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/2019, να προσέλθετε στην 27η Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17:00 προκειμένου να συζητηθεί τα παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση Τροποποίησης Ισολογισμού Απογραφής έναρξης 1/9/2019 Δήμου Αργοστολίου σύμφωνα με την αριθ. 183744/2019 απόφαση Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του Καταργούμενου Δήμου Κεφαλλονιάς που δημοσιεύτηκε στα ΦΕΚ 3454/Β/13-09-2019, 4533/Β/11-12-2019 και 4452/Β/08-10-2020, σύμφωνα με την αριθ 262/22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου.

Εισήγηση: Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Γεράσιμος Παυλάτος, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου – Προυπολογισμού & Προμηθειών Σοφία Κουστουμπάρδη.

Στη συνεδρίαση θα παραστεί Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της ΣΟΛ Α.Ε

28η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν 3852 /10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν 4555/2018, την παρ 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/2019, να προσέλθετε στην 28η Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17:30 προκειμένου να συζητηθεί τα παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Αργοστολίου Περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με την 263/22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Εισήγηση: Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Γεράσιμος Παυλάτος, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου – Προυπολογισμού & Προμηθειών Σοφία Κουστουμπάρδη.

Στη συνεδρίαση θα παραστεί Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της ΣΟΛ Α.Ε

29η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν 3852 /10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν 4555/2018, την παρ 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/2019, να προσέλθετε στην 29η Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:30 προκειμένου να συζητηθεί τα παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Αργοστολίου Περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με την 264/22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Εισήγηση: Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Γεράσιμος Παυλάτος, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου – Προυπολογισμού & Προμηθειών Σοφία Κουστουμπάρδη.

Στη συνεδρίαση θα παραστεί Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της ΣΟΛ Α.Ε

30η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν 3852 /10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν 4555/2018, την παρ 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/2019, να προσέλθετε στην 30η Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 19:30 προκειμένου να συζητηθεί τα παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης – Περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019 Δήμου Κεφαλονιάς σύμφωνα με την 261/22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Εισήγηση: Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Γεράσιμος Παυλάτος, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου – Προυπολογισμού & Προμηθειών Σοφία Κουστουμπάρδη.

Στη συνεδρίαση θα παραστεί Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της ΣΟΛ Α.Ε

31η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν 3852 /10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν 4555/2018, την παρ 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/2019, να προσέλθετε στην 31η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 20:30 προκειμένου να συζητηθεί τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Απόκτηση εταιρικών μεριδίων της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης» στο πλαίσιο αύξησης του εταιρικού της κεφαλαίου και ορισμός εκπροσώπων στα όργανα του φορέα

Εισήγηση: Ασημίνα Γαβριελάτου Δημοτικός Σύμβουλος αιρετή εκπρόσωπος του Δήμου Αργοστολίου στο Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

Εκ μέρους του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης θα παρίσταται ο σύμβουλος Αλέξανδρος Κοψαχείλης.

2) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έκδοση ΠΟ για το έργο “Μονάδα αποθήκευσης υγρών καυσίμων χωρητικότητας 2.499 τόνων, με συνοδά έργα αντλητικές εγκαταστάσεις και αγωγούς μεταφοράς καυσίμων, της εταιρείας ΙΟΝΙΑΝ ΟΙΛ ΑΕ που θα εγκατασταθεί στη θέση “Λαγκάδα” (εντός ΖΟΕ 5Β), ΔΕ Αργοστολίου του Δήμου Αργοστολίου ΠΕ Κεφαλληνίας

Eισήγηση: Α/Δήμαρχος Μινέτος Διονύσιος

Ο πρόεδρος

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ