Αλληλοϋποστηρίζονται Ληξούρι και Θιάκι για τα έργα

Γ. Κατσιβέλης

Προγραμματική Σύμβαση Διαδημοτική Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Ληξουρίου και Ιθάκης θα υπογράψουν οι δήμαρχοι Γιώργος Κατσιβέλης (Ληξούρι) και Διονύσης Στανίτσας (Ιθάκη) με στόχο την αλληλοϋποστήριξη των δύο Δήμων στην άσκηση αρμοδιότητας των Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών.

Δ. Στανίτσας

Σύμφωνα με την προς υπογραφή Σύμβαση, ο Δήμος Ιθάκης και ο νεοσύστατος Δήμος Ληξουρίου δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την εκτέλεση του Τεχνικού τους προγράμματος και για την ένταξη πράξεων στο ΕΣΠΑ και στα προγράμματα των Υπουργείων, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτουν την αναγκαία στελέχωση των Τεχνικών τους Υπηρεσιών, αντίστοιχα.

Με την Προγραμματική αυτή Σύμβαση, ο Δήμος Ληξουρίου και ο Δήμος Ιθάκης θα διαθέτουν αμφότερα, όπου απαιτείται έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, προσωπικό, προκειμένου να αλληλοϋποστηρίξουν τις Τεχνικές Υπηρεσίες των δύο Δήμων για την υλοποίηση Δημοσίων Συμβάσεων των Τεχνικών τους Προγραμμάτων και για την ένταξη πράξεων στο ΕΣΠΑ και στα προγράμματα των Υπουργείων.