Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στ. Τραυλός

Για την κατάρτιση Μητρώου Φυσικών Προσώπων ή / και Εταιρειών κατόχων εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα έργου, υλικό, προσωπικό) προς μίσθωση – διάθεση και εκτέλεση εργασιών σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας (έκτακτες ανάγκες, απρόβλεπτα γεγονότα, όπως σεισμοί, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές, άλλες φυσικές καταστροφές, διαρροές επικινδύνων ουσιών κ.λ.π.) στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης, για τη χρονική περίοδο από 01/01/2023 έως και 31/12/2023 με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση Μητρώου ενδιαφερομένων (φυσικών προσώπων ή / και εταιρειών), που είναι κάτοχοι οχημάτων, μηχανημάτων έργου και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν στους χώρους εκδήλωσης των ανωτέρω καταστροφικών γεγονότων, σε περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους κατόχους εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα έργου, κλπ) που επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο εν λόγω Μητρώο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Η αίτηση θα κατατεθεί είτε σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pol_prost asia.kef@pin.gov.gr. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη δημοσίευση της παρούσας, μέχρι και την 16-12-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 92ΦΥ7ΛΕ-ΖΥΞ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ