Ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης για τις εκλογές (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Σ. Σαββαόγλου

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης που συγκροτήθηκε με την 191573/24-8-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου σύμφωνα με το Νόμο 2081/92, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3419/05 και το Π.∆ 372/92, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.∆ 139/97, 309/97, 164/01, και 52/2006 ενημερώνει τα μέλη ότι :

Στις 09 – 10 και 11 ∆εκεμβρίου 2017 θα διενεργηθούν εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο 09- 12- 21016 και όσα έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έως και το έτος 2016.

Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος 2016 θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.

Φυσικά πρόσωπα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλλει τα τέλη Τήρησης Μερίδας Γ.Ε.Μ.Η ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι το προηγούμενο των εκλογών έτος θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.

Σύμφωνα με το άρθρο 3γ του Ν. 3419/2005 το δικαίωμα ψήφου για τα μέλη ασκείται ως ακολούθως:

Κάθε μέλος φυσικό πρόσωπο μία (1) ψήφο

Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε) μέχρι δύο (2) ψήφοι των ομορρύθμων εταίρων της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

Για κάθε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μέχρι δύο (2) ψήφοι των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τρεις (3) ψήφοι των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.

Για κάθε υποκατάστημα, μία (1) ψήφο του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.

Για κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μία (1) ψήφο του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

Στους Συνεταιρισμούς ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους μέχρι (2) δύο ψήφους.

ΙΚΕ (2) δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

Κάθε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (1) μία ψήφο αυτή του διαχειριστή.

 •  Λήξη ορισμού εκπροσώπων Νομικών Προσώπων ορίζεται η 09-11-2017.
 •  Ο αριθμός των αντιπροσώπων του Μεταποιητικού Τμήματος είναι 2, του Εμπορικού Τμήματος είναι 6 και του Τμήματος Υπηρεσιών 13.∆ικαίωμα ψήφου έχουν, όσοι έχουν εγγραφεί έως 09-12- 2016.
  ∆ικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη που είναι τρία χρόνια εγγεγραμμένα στα Μητρώα του Επιμελητηρίου δηλαδή μέχρι 09-12-2014.
 •  Ημερομηνία εξόφλησης των ταμειακών υποχρεώσεων των μελών ορίζεται η 30-10-2017 και ώρα 13:00.
 •  Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 09-11-2017Οι εκλογείς προσέρχονται για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

  ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

  ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ