Ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλονιάς- Ιθάκης

Ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού έδωσε στην δημοσιότητα ο αντιπεριφερειάρχης Παναγής Δρακουλόγκωνας με ημερομηνία λήξης των ενδιαφερόμενων αιτήσεων την Τετάρτη 14.06.2017.

Οι ανακοινώσεις έχουν ως εξής:

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ    

Πληροφορίες: Παναγής Σταθάτος Τηλέφωνα: 26713-60507
email: stathatos@pin.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αργοστόλι 7-6-2017 Αριθ. Πρωτ: οικ.46053/10940

Πρόσληψης δύο (02) ατόμων, εκ των οποίων ένας (1) ειδικότητας “ΥΕ Εργατών” και ένας (01) ειδικότητας “ΔΕ Οδηγών”, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, αρμοδιότητας Τεχνικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

́Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 113, 163 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

  Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ28/Α/03-04-1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων

  διοίκησης», όπως ισχύει.

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ. 180/Α ́/1999) « ΣυλλογικέςΔιαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων

  αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 20α του Ν. 4057/12 <<Πειθαρχικό ΔίκαιοΔημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου>> (ΦΕΚ 54/τ. Α’/14-03-2012) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 << Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίες 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ 85 Α/11-04-12)
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ. 39/Α ́/2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ. 315/Α ́/2003) και 44/2005 (ΦΕΚ. 63/Α ́/2005).
 6. Το ΠΔ 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α ́/27-12-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 7. Την υπ ́αριθ. 17-2/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
 8. Την αριθ. 28759-16/02/2017 (ΑΔΑ: Ω1Ρ3ΟΡ1Φ-Μ1Λ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την

οποία διαπιστώθηκε η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου.

 1. Την Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης (Α.Π. Οικ. 31910/12894-21/04/2017) τηςΔιεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 2. Την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού δύο (02) ατόμων εκ των οποίων ένας (1)ειδικότητας ΥΕ Εργατών και ένας (01) ειδικότητας ΔΕ Οδηγών για την κάλυψη των κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

  Την πρόσληψη προσωπικού δυο (02) ατόμων με συμβάσεις ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών,εκ των οποίων ένας (1) ειδικότητας ΥΕ Εργατών και ένας (01) ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, για την κάλυψη των κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών αρμοδιότητας Τεχνικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1 “ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ”

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας,
β) άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β ́ κατηγορίας.

1 “ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ”

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται).
 • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
 • Βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι:
  1. Όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.
  2. Δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα

  (προσόντα και κωλύματα διορισμού).

  1. Δεν έχουν κώλυμα διορισμού των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004.
  2. Δεν έχουν κώλυμα οκτάμηνου, αναφέροντας τους φορείς του

  δημοσίου στους οποίους εργάσθηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 μήνες).

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (1ος όροφος Διοικητηρίου, Αργοστόλι, Κεφαλονιάς), μέσα σε επτά (07) ημέρες (ημερολογιακές) από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

  Η παρούσα να αναρτηθεί: 1) στους πίνακες ανακοινώσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με πρακτικό ανάρτησης 2) στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και 3) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

  Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή διευκρινήσεων είναι ο κ. Παναγής Σταθάτος του Τμήματος Διοίκησης & Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Τηλ. Επικοινωνίας 26713-60507).

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

2.  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πληροφορίες: Παναγής Σταθάτος Τηλέφωνα: 26713-60507
email: stathatos@pin.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αργοστόλι 7-6-2017 Αριθ. Πρωτ: οικ.46043/10934

Πρόσληψης δύο (02) ατόμων, ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

́Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 113, 163 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «ΝέαΑρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

  Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α) «Σύστασηανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων

  διοίκησης», όπως ισχύει.

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180/Α) « ΣυλλογικέςΔιαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων

  αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 20α του Ν. 4057/12 <<Πειθαρχικό ΔίκαιοΔημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου>> (ΦΕΚ 54/Α) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 << Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίες 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ 85/ Α).
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α) και 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α).
 6. Το ΠΔ 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 7. Την υπ ́αριθ. 48-6/2017 (ΑΔΑ: 6Ζ9Η7ΛΕ-5ΝΠ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
 8. Την αριθ. 78030 / 05-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΒΩΔΟΡ1Φ-ΣΔ1) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την

οποία διαπιστώθηκε η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου.

 1. Την Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης (Α.Π. Οικ. 30961/12458-21/4/2017) τηςΔιεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 2. Την ανάγκη πρόσληψης δύο (02) ατόμων, ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών(Κτηνιάτρων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

  Την πρόσληψη προσωπικού δύο (02) ατόμων, ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών

(Κτηνιάτρων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
2 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κτηνίατρου ή Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Κτηνιάτρου που εκδίδεται από το ΓΕΩΤΕΕ.

γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κτηνίατρου ή Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Κτηνιάτρου που εκδίδεται από το ΓΕΩΤΕΕ.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη άσκησης εργασίας που έχει σχέση με το αντικείμενο απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και περί μη διατήρησης Καταστήματος Κτηνιατρικών Φαρμάκων ή Κτηνιατρείου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι:
  1. Όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.
  2. Δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα

  (προσόντα και κωλύματα διορισμού).

  1. Δεν έχουν κώλυμα διορισμού των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004.
  2. Δεν έχουν κώλυμα οκτάμηνου, αναφέροντας τους φορείς του

  δημοσίου στους οποίους εργάσθηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 μήνες).

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (1ος όροφος Διοικητηρίου, Αργοστόλι, Κεφαλονιάς), μέσα σε επτά (07) ημέρες (ημερολογιακές) από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

  Η παρούσα να αναρτηθεί: 1) στους πίνακες ανακοινώσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με πρακτικό ανάρτησης 2) στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και 3) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

  Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή διευκρινήσεων είναι ο κ. Παναγής Σταθάτος του Τμήματος Διοίκησης & Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Τηλ. Επικοινωνίας 26713-60507).

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ