Ανοικτός διαγωνισμός για τις λακούβες

❶ Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ», με προϋπολογισμό 54.352,71 € με ΦΠΑ. Προσφέρεται ελεύθερη δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promι-theus. gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pin.gov. gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης παρέχονται μέχρι τις 27.07.2018.

❷ Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31.07.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promi-theus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αύξων Αριθμός Συστήµατος του διαγωνισμού του έργου: 73449

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06.08.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

❸ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

❹ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι επτά (7) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

❺ Το έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Φορέας 04.071, ΚΑΕ 9781.04.017.009.001 και υπόκειται στους όρους που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ούτε ρήτρας πρόσθετης καταβολής στον Ανάδοχο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.

Κεφαλονιάς και Ιθάκης

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ