Ανοιχτός Διαγωνισμός για την σύνταξη φακέλου αδειοδότησης δυο υδατοδρομίων

Π. Δρακουλόγκωνας

«Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σύνταξης φακέλου αδειοδότησης δύο (2) υδατοδρομίων στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης»

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών σύνταξης φακέλου αδειοδότησης δύο (2) υδατοδρομίων στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται στη γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. (ταχ. δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, ΤΚ. 28 100 Κεφαλονιά). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και 10.8.2017 και ώρα 15:00, η ημερομηνία της αποσφράγισης των προσφορών είναι η 11.8.2017 και ώρα 10:00π.μ.. Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την προκήρυξη, δίδονται στο τηλ: 26713-60589, φαξ: 26710- 28078, e-mail: tm_promithion. kef@pin.gov.gr, τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC001766006.

Ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.

Κεφαλονίας και Ιθάκης

ΠΑΝΑΓΗΣ

ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ