Αντιδήμαρχος του Δήμου Αργοστολίου ο Σπύρος Πεφάνης

Σπ. Πεφάνης

Με απόφασή του ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος όρισε τον δημοτικό σύμβουλο Σπύρο Πεφάνη, ως αντιδήμαρχο του Δήμου Αργοστολίου, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με θητεία που θα διαρκέσει για ένα έτος.

Στον νέο αντιδήμαρχο εκχωρείται η αρμοδιότητα που απορρέει από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου σχετικά με τον «ορισμό επιτροπής, προστασίας, ελέγχου δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων και όροι λειτουργίας της».

Ο οριζόμενος αντιδήμαρχος δεν υποκαθιστά τους υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και εγγράφων όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και θα ασκεί τις αρμοδιότητές του άνευ αντιμισθίας.