Απάντηση Σταθάκη στους βουλευτές του ΚΚΕ

Γ. Σταθάκης

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεώργιος Σταθάκης απάντησε τα ακόλουθα προς τους βουλευτές του ΚΚΕ για την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών στα Κηπόυρια:

Είναι ακόμη ιδιαιτέρως σημαντικό, να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο το θεσμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων, ένα θεσμό τομή για τον ενεργειακό τομέα της χώρας, ο οποίος και αποτυπώνει ξεκάθαρα το πολιτικό πρόσημο της παρούσας κυβέρνησης. Με το εν λόγω νομοσχέδιο, δημιουργήσαμε χώρο για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών καθώς και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Το συγκεκριμένο έργο στη θέση «Μωρού-Κηπούρια» της ∆ημοτικής Ενότητας Παλικής ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία εγκατάστασης, έχει αδειοδοτηθεί βάσει της υπ’ αριθ. 332/2013 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ Α∆-03329) απόφασης της ΡΑΕ με την οποία χορηγήθηκε άδεια Παραγωγής αιολικού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» συνολικής ισχύος 2,4MW. Πρόκειται συνεπώς για ένα έργο μικρής ισχύος που δεν ανταποκρίνεται καθόλου σε ισχυρισμούς περί μετατροπής του τοπίου σε βιομηχανικό λόγω όγκου. Η άδεια εγκατάστασης χορηγήθηκε επιπρόσθετα, με την υπ’ αριθ. 434/16987/2015 Απόφαση του ΓενικούΓραμματέα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, καθώς ανήκει στην κατηγορία Β’ που περιλαμβάνει αιολικά έργα μικρής ισχύος.

όσον αφορά τέλος, τα ιστορικά μνημεία που αναφέρονται σας ενημερώνουμε ότι έχουν δοθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμούκαι ότι το εν λόγω έργο είναι μη ορατό από το μνημείο των «Ταφίων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ανεμογεννήτριες στα Κηπούρια