Απάντηση της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης (Διαδημοτική)

Από την Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε.Ο.Τ.Α. (πρώην Διαδημοτική) ανακοινώθηκαν τα εξής:

Σε απάντηση συνέντευξης και δημοσιευμάτων που αφορά την ΕΔΑ-ΚΙ Α.Ε.Ο.Τ.Α. έχουμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα.

Στις 28-02-2012 η Επιχείρηση προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας Εργοστασίου Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων, απαραίτητη προϋπόθεση συμμετέχων να διαθέτει ISO9001:2000, ISO14001:2004 και OHSAS1800:2007.

Επακολούθησε στις 24-03-2015 μετά την ανάθεση αναδόχου (ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.) για δύο (2) έτη αφού είχε προηγηθεί έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο Ζ κλιμάκιο πράξη 40/2014.

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται στο τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων όπως:

❶ Έλεγχος λειτουργίας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης

❷ Συντήρηση έργων εργοστασίου

❸ Τεχνικές εκθέσεων –αναφοράς και άδειες εργοστασίου

❹ Εκπαίδευση και Επιμόρφωση προσωπικού

Πριν την καταβολή του μηνιαίου τιμήματος κατατίθεται έκθεση πεπραγμένων με αποτελέσματα, υπογραφόμενη από τους επιβλέποντες του έργου.

Όσον αφορά στον εξοπλισμό της Επιχείρησης αγοράστηκαν τριακόσιοι είκοσι (320) κάδοι απορριμμάτων και τοποθετήθηκαν δύο (2) υπόγεια συστήματα αποκομιδής καθώς και ένα (1) επιπλέον απορριμματοφόρο.

Δεδομένου της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας με την χρηστή διαχείριση γίνεται προσπάθεια που αρωγοί είναι οι Δημότες της Κεφαλονιάς στον να παραμείνει η Κεφαλονιά το ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ ΝΗΣΙ.

Ο πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΟΚΚΟΣΗΣ

Ο διευθύνων

σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΗΣ

ΒΑΝΔΩΡΟΣ