Απογραφή στρατεύσιμων κλάσης 2023 Δήμου Σάμης

Καλούνται οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2002 να απογραφούν στα κατατόπους Κ.Ε.Π. του Δήμου Σάμης

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Για την συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής οφείλουν όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 2002 να προσέλθουν αυτοπροσώπως σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. του Δήμου μας προκειμένου να απογραφούν.

Η απογραφή θα πραγματοποιηθεί:

από 02 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Μαρτίου 2020

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ (αν δεν έχουν Α.Φ.Μ. πρέπει να εκδώσουν απότην Δ.Ο. Υ. που ανήκουν.)
  • Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
  • Ιατρική γνωμάτευση σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος υγείας, στηνοποία θα περιγράφεται ευκρινώς η πάθηση.
  • Γνωστοποίηση κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής ηλεκτρονικήςΔιεύθυνσης (e-mail)

Επισήμανση:

Η μη υποβολή Δελτίου Απογραφής, η εκπρόθεσμη απογραφή και η δήλωση ανακριβών στοιχείων ή δικαιολογητικών υπέχουν τις διοικητικές κυρώσεις της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης (μηναία, δίμηνη ή τρίμηνη αντίστοιχα.)

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος
Αμαλία Αλυσανδράτου