Απομάκρυνση όλων των διαφημιστικών πινακίδων και πλαισίων από το οδικό δίκτυο

Στ. Τραυλός

Από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνία εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Ν. 2946/01, όπως αυτός τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον Ν. 4954/22, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης έχει πλέον την αρμοδιότητα απομάκρυνσης των «διαφημιστικών» πινακίδων και πλαισίων που έχουν τοποθετηθεί «στις επιφάνειες τεχνικών έργων, στις διαχωριστικές νησίδες, στις λωρίδες έκτακτης ανάγκης, στους χώρους προσωρινής στάθμευσης, σε τοίχους αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, στο κατάστρωμα των οδών, σε στύλους και υποσταθμούς εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας αρμοδιότητάς τους».

Για τον λόγο αυτό, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας διά των υπηρεσιών της (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης) θα προχωρήσει στο προσεχές διάστημα σε κατάλληλες ενέργειες με σκοπό την απομάκρυνση των παραπάνω και γενικότερα των πινακίδων και πλαισίων που δημιουργούν σύγχυση και πιθανόν κίνδυνο για τους οδηγούς, σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλληνίας και Ιθάκης καθώς και στο εθνικό οδικό δίκτυο Κεφαλληνίας (εθνική οδός Αργοστολίου – Σάμης).

Τονίζεται ότι κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία της απομάκρυνσης προβλέπεται η επιβολή προστίμου προς τους υπεύθυνους, με απόφαση της Περιφερειάρχη ή του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, καθώς και ποινικές κυρώσεις. Επιπλέον επισημαίνεται ότι, όπως αναφέρεται στην κείμενη νομοθεσία, οι δαπάνες αφαίρεσης, οι δαπάνες αποκατάστασης του χώρου και κάθε άλλη συναφής με την αφαίρεση δαπάνη, θα καταλογιστούν σε βάρος των υπαιτίων με απόφαση της Περιφερειάρχη και θα εισπραχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. υπέρ της Π.Ε. Κεφαλληνίας που θα πραγματοποιήσει τις δαπάνες.

Για τους λόγους αυτούς ειδοποιούμε και καλούμε εκ των προτέρων τους ιδιοκτήτες των κάθε είδους επιχειρήσεων Κεφαλληνίας και Ιθάκης (μεσιτικών, τουριστικών, κατασκευαστικών κ.λπ.) καθώς και τους ιδιώτες που έχουν προβεί σε τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, όπως προβούν άμεσα σε αφαίρεση των «διαφημιστικών» τους πινακίδων που τυχόν υπάρχουν κατά μήκος και παραπλεύρως στο  επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλονιάς και Ιθάκης καθώς και στην εθνική οδό Αργοστολίου – Σάμης, για την τοποθέτηση των οποίων δε διαθέτουν σχετική άδεια.

Ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς και Π.Ε. Ιθάκης

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΡΑΥΛΟΣ