Αποφάσεις Αστυνομίας για διακοπές κυκλοφορίας

Ο Αστυνομικός Δ/ντής Ιωάννης Μπούμης

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      15/2023    

 

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Ε.Ο Νο 1   (Αργοστολίου-Πόρου)».

 

Ο    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και 52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

«Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ)  Του  άρθρου  33 παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 «Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας».

δ)  Των  άρθρων 31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας».

ε)   Την υπ’ αριθ.  2501/10/133-α   από 25-4-2023 Αναφορά του Τ.Τ. Αργοστολίου, με την συνημμένη σε αυτή αλληλογραφία.

 

και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων  και την εξυπηρέτηση του κοινού,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Άρθρο 1ο 

α) Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε οδικό τμήμα της Επαρχιακής Οδού Νο 1 (Αργοστολίου-Πόρου)  και συγκεκριμένα στην περιοχή Βλαχάτων Κεφαλληνίας,  κατά το χρονικό διάστημα από την  15:00΄  ώρα της 25-4-2023 έως και την 19:00΄ ώρα της 25-4-2023, λόγω εκτέλεσης εργασιών ανέλκυσης Δ.Χ. Φορτηγού οχήματος, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος ».

 

 

 

Άρθρο 2ο  

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται με μέριμνα και φροντίδα του Τ.Τ. Αργοστολίου ως ακολούθως:

α) Τα βαρέα οχήματα [φορτηγά, λεωφορεία, κ.λ.π.] που κατευθύνονται από Αργοστόλι προς Πόρο θα εκτρέπονται μέσω της διαδρομής Αργοστόλι- Ραζάτα- Ρουπάκι Σάμης- Πυργί-Τζαννάτα-Πόρος.

β)  Τα βαρέα οχήματα [φορτηγά, λεωφορεία, κ.λ.π.] που κατευθύνονται από Πόρο προς Αργοστόλι θα εκτρέπονται  μέσω της διαδρομής Πόρος-Τζαννάτα-Πυργί- Ρουπάκι Σάμης – Ραζάτα-Αργοστόλι.

γ) Τα ελαφρού τύπου οχήματα [Ι.Χ.Ε, Αγροτικά, δίκυκλα κ.λ.π.] που κατευθύνονται από Αργοστόλι προς Πόρο  θα εκτρέπονται μέσω της Επαρχιακής Οδού Ν.10 (ενετικός δρόμος), ενώ για όσα διαπιστωθεί ότι συνεχίζουν να κινούνται στην Ε.Ο Αργοστολίου – Πόρου , θα εκτρέπονται προς την Επαρχιακή Οδό Ν.10 (ενετικός δρόμος), μέσω της Δημοτικής Οδού Μουσάτων-Τραπεζάκι .

δ) Τα ελαφρού τύπου οχήματα [Ι.Χ.Ε, Αγροτικά, δίκυκλα κ.λ.π.] που κατευθύνονται από Πόρο προς Αργοστόλι, μέσω της Ε.Ο. Πόρου –Αργοστολίου,  θα εκτρέπονται μέσω της Δημοτικής Οδού στα Βλαχάτα (πρατήριο υγρών καυσίμων AEGEAN) προς την Ε.Ο. Νο 10  (ενετικός δρόμος).

Άρθρο 3ο

Ο υπεύθυνος των εργασιών παρακαλείται  για την τοποθέτηση  της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς και για την λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής   Κυκλοφορίας » και  τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή  Υπηρεσίας (Τ.Τ. Αργοστολίου).

 

 

Άρθρο 4ο

Η παρούσα ισχύει:

-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου και τον υπεύθυνο των εργασιών για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

-Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

-Από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

 

Άρθρο 5ο

Οι παραβάτες της παρούσας  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις   διατάξεις   του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 6ο

Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Τ.Τ. Αργοστολίου το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  να επιβλέψει για την τοποθέτηση  των αναγκαίων πινακίδων  και την αφαίρεση τους  μετά την αποκατάσταση της βατότητας της οδού  και να επιτηρεί  το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.

 

Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 


Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η     (16/2023)      

ΘΕΜΑ : « Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της  Επαρχιακής  Οδού Νο

29 ( Φαρακλάτα- Δειλινάτα- Αγία Ευφημία από Ε.Ο. Αργοστολίου-Σάμης και δια

Μακρυώτικών –Βασιλοπουλάτων και Δρακοπουλάτων) ».

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α)  Του  άρθρου 8  Ν. 2800 / 2000  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

β)  Των  άρθρων 3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

«Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ)  Του  άρθρου 33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας  » .

δ)  Των  άρθρων 31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας  » .

ε)  Το  υπ’ αριθ. 34174/7540 από 25-4-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων

Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

 

και  αποσκοπώντας  στην εξασφάλιση  της ομαλής  και  ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας, την πρόληψη τω τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά την διάρκεια των εργασιών    

        

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Άρθρο 1ο

Την  προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας  όλων των οχημάτων σε τμήμα της  Επαρχιακής Οδού Νο 29    για το χρονικό διάστημα από την 08:30΄ώρα της  26-4-2023 έως και την 20:00΄ ώρα της 28-4-2023 ,  λόγω ερευνητικών διατρητικών εργασιών στο οδόστρωμα στα πλαίσια της μελέτης <<Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 17ηςκαι 18ηςΣεπτεμβρίου 2020 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κεφαλληνίας>>.

 

 

Αρθρο 2ο 

Η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων, η οποία θα είναι συνεχής για το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, θα αρχίζει από την διασταύρωση της με την Ε.Ο. Νο. 31  θέση << Φάλαρη>>  μέχρι την διασταύρωση της με την Ε.Ο. Νο. 32  στον οικισμό Μακρυώτικα.

 

Άρθρο 3ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των Επαρχιακών Οδών Νο 31 και Νο 32, με μέριμνα και φροντίδα του Α.Τ. Σάμης.

 

Άρθρο 4ο

Ο ανάδοχος του έργου  παρακαλείται για την τοποθέτηση και  αφαίρεση έγκαιρα των προβλεπόμενων και απαραιτήτων πινακίδων (ρυθμιστικών –πληροφοριακών) οδικής σήμανσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9 & 10  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής  Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε με  τον  Ν. 3542 / 07 και Ν. 3904/2010 <<Κ.Ο.Κ.>> , σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα τεύχη του φακέλου δημόσιας σύμβασής και τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή  Υπηρεσίας (Α. Τ. Σάμης).

Επιπλέον ο ανάδοχος του έργου έχει την ευθύνη και οφείλει, καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με σκοπό να προσφέρεται διαρκώς ευκρινής και άμεση αντίληψη των ρυθμίσεων και των απαιτούμενων πληροφοριών, να αποκλείεται ο χώρος των εργασιών, καθώς και να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων, των εργαζομένων και χρηστών. Επίσης να μεριμνά για την ασφάλεια του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου και για τις ώρες που το εργοτάξιο δεν θα λειτουργεί, με φύλαξή του.

Άρθρο 5ο

Η παρούσα ισχύει:

-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Σάμης και τον ανάδοχο του έργου για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

-Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

-Από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 6ο

Οι παραβάτες της παρούσας  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας »  όπως τροποποιήθηκε –αντικαταστάθηκε και  ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 7ο

Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Σάμης το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  να επιβλέψει για την τοποθέτηση  των αναγκαίων πινακίδων  και την αφαίρεση τους  μετά την λήξη των εργασιών και να επιτηρείσε καθημερινή βάσητο ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα,  με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.-