Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΕΠΣΚΙ

Ο πρόεδρος της ΕΠΣΚΙ Θέμης Βαλσαμής

ΠΡΟΣ

Όλα τα Σωματεία της Δύναμής μας

Στις έδρες τους

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Έκτακτης Ειδικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης»

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη

 1. Το Ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

 2. Το Ν. 4726/2020

 3. Το Ν. 4908/2022

 4. Το Καταστατικό της Ένωσης

 5. Το Καταστατικό της ΕΠΟ

 6. Την υπ’ αριθμ. 20/26.10.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣΚΙ

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την Έκτακτη Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. για την ανάδειξη ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15-12-2023 και ώρα 17:00’ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Ε.Α.Κ. / Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

α) Εκλογή γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ. μαζί με τον Πρόεδρο. Σύμφωνα με το Καταστατικό(άρθρο 36 παρ.1γ), της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

β) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

γ) Διεξαγωγή αρχαιρεσιών από τον διορισθέντα δικαστικό αντιπρόσωπο:

ι) Εκλογή δυο (2) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών

ια) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παραιτήσεως και μη υπάρχοντος αναπληρωματικού μέλους για αντικατάστασή του.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, δηλαδή Παρασκευή 15-12-2023 στον ίδιο τόπο, ώρα 18:00’ και με τα ίδια θέματα.

      Οι εργασίες της Έκτακτης Ειδικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης θα ξεκινήσουν με την εκλογή των δύο (2) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών και την ανάγνωση των πληρεξουσίων για την διαπίστωση της απαρτίας. Με την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας ακολουθεί η εκλογή  δύο (2) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία μαζί με τον Πρόεδρό της που θα είναι δικαστικός λειτουργός θα διενεργήσουν τις αρχαιρεσίες. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. δια αντιπροσώπου του. Ο τακτικός αντιπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου και είναι μέλη υποχρεωτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Η υπόδειξη των υποψηφίων γίνεται από τα σωματεία – μέλη εγγράφως μέχρι και την Δευτέρα 5/12/2023 και ώρα 14:00’ στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. (άρθρο 30 παρ. 3 Καταστατικού ΕΠΣΚΙ. Η Διοίκηση της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. ανακηρύσσει τους υποψηφίους προς εκλογή πέντε (5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 11/12/2023 και καταρτίζεται το ψηφοδέλτιο εκλογής.

Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων για τη νομιμοποίησή τους πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι. το αργότερο προ τριών ημερών της ημέρας διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής, ήτοι μέχρι και τη Τρίτη 12/12/2023 και ώρα 14:00’. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν όσα σωματεία πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Νόμο 4726/2020, έχουν διενεργήσει – όσα είχαν υποχρέωση- αρχαιρεσίες μέσα στις νόμιμες προθεσμίες ή έχουν Διοίκηση που διορίστηκε από το Πρωτοδικείο και δεν έχουν οφειλές προς την Ε.Π.Ο, ή την Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας κατόχου δελτίου αθλητικής ιδιότητας  και ατόμων που δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη σωματείου εντός του προβλεπομένου χρόνου και των οποίων η εγγραφή δεν έχει έγκαιρα και έγκυρα κοινοποιηθεί στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι. ή διαιτητή εν ενεργεία ή μη,  ή προπονητή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά υποψηφιότητας

 1. Πρόταση – Βεβαίωση σωματείου, που έχει βάσει του Νόμου δικαίωμα ψήφου, ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν – εκλέγεσθαι.

 2. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι  αποδέχεται την πρόταση του  σωματείου του και ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και τους περιορισμούς του Ν. 2725/1999, ως ισχύει σήμερα.

 3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου.

 4. Βεβαίωση Εισαγγελικής Αρχής περί μη δίωξής του για βία στα γήπεδα ή άλλο αθλητικό αδίκημα.

 5. Φωτοτυπία Πιστοποιητικό Γραμματικών Γνώσεων.

Στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. παρέχεται κάθε διευκρίνιση ή αναγκαία πληροφορία καθημερινά και ώρες λειτουργίας των Γραφείων.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΒΑΛΣΑΜΗΣ                 Δ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ