«Γενετικοί πόροι» στην Κτηνοτροφία

Από τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλονιάς και ιθάκης ανακοινώθηκαν τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί όλους τους αναγνωρισμένους φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών, καθώς και ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα, με νομική υπόσταση που ασκούν κτηνοτροφική δραστηριότητα οι ίδιοι η/ και τα μέλη τους όπως υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσεως 10.2.1 ήτοι «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία».

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης μπορεί να πραγματοποιείται από την 1η έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτος καθώς και από την 1η έως την 31η Ιουλίου για έκαστο έτος έως και το 2020. Εξαίρεση αποτελεί η φετινή χρονιά ήτοι το 2017 όπου η υποβολή αιτήσεων για πρώτη φορά ολοκληρώνεται 1 μήνα μετά την δημοσίευση της σχετικής συνημμένης πρόσκλησης (ΑΔΑ:Ω4254653 ΠΓ-ΘΤ6), υπ.αριθμ 87/10406-30/1/2017. Συνεπώς έως τέλους Φεβρουαρίου υφίσταται δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για το τρέχον έτος. Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζεται ενδεικτικά το ύψος των επιλέξιμων δαπανών.