Γενική Συνέλευση του Λυκείου Ελληνίδων Αργοστολίου

Η πρόεδρος του Λ. Ελληνίδων κ. Ευρώπη Μοσχονά-Μαραγκάκη

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου των Ελληνίδων Παραρτήματος Αργοστολίου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 1,3,4,5, του καταστατικού, καλεί σε γενική τακτική συνέλευση τα τακτικά μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων Παραρτήματος Αργοστολίου το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017 και ώρα 6.30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο “Απόστολός Παύλος” της Ι.Μ. Κεφαλληνίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

❶ Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του λήξαντος έτους.

❷ Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2016

❸ Έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017

❹ Συζήτηση θεμάτων που αφορούν στη Λειτουργία του Λ.Ε.Α. . Προτάσεις μελών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017

την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Η Πρόεδρος

ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΣΧΟΝΑ-ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ