Δήμος Κεφαλονιάς: Αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα αλληλεγγύης (K.E.A.)

Ξεκίνησαν χθες οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Κ.Ε.Α. (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) στον Δήμο Κεφαλονιάς.

Το πρόγραμμα “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης” είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης, που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Τα νοικοκυριά που υποβάλουν αίτηση για το Κ.Ε.Α. μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚA τρεις κατηγορίες κριτηρίων:

Α. Εισοδηματικά κριτήρια

Β. Περιουσιακά κριτήρια

Γ. Κριτήρια διαμονής

Εάν έστω και μια κατηγορία κριτηρίων δεν πληρούται, τότε το νοικοκυριό δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Α. Εισοδηματικά κριτήρια:

Το εισόδημα του νοικοκυριού κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού:

Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως:

 • 200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό
 • 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος
 • 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 25% προστίθεται στο βασικό ποσό)

Το εξαμηνιαίο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Β. Περιουσιακά κριτήρια:

Ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώτατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 150.000 ευρώ.

Κινητή περιουσία

 • Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης – Μικτής Χρήσης αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό:

Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ.

 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό):

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 4.800 ευρώ για το πρώτο άτομο και με συνολικό ανώτατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα 14.400 € ευρώ.

Περιουσιακό τεκμήριο:

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 53 ευρώ για το πρώτο άτομο και με συνολικό ανώτατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα 160 ευρώ.

Περιουσιακά κριτήρια αποκλεισμού:

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

 • εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
 • δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
 • δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία
 • δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό,
 • έχουν στην κατοχή τους: ιδιωτικά σκάφη αναψυχής (μήκους άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών), αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες).

Γ. Κριτήρια διαμονής

Ο αιτών καθώς και όλα τα μέλη της μονάδας που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση:

 • Μόνοι τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.keaprogram.gr (σε περίπτωση μονοπρόσωπου νοικοκυριού),
 • Μέσω των κατά τόπους Κ.Ε.Π.,
 • Μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας του Δήμου μας (Κτίριο “Ξενία”, Αργοστόλι).

Κατά την προσέλευσή τους οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους σίγουρα τα κάτωθι:

 1. ταυτοποιητικό έγγραφο (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατήριο)
 2. άδεια διαμονής σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσής της, για αλλοδαπούς
 3. Α.Φ.Μ
 4. ΑΜΚΑ
 5. ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού
 6. έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού με το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τους και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους (το έντυπο μπορείτε να το βρείτε είτε στην ιστοσελίδα www.keaprogram. gr είτε στις αρμόδιες Υπηρεσίες).

Επισημαίνουμε πως δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων και ότι εφόσον εγκριθεί το αίτημα του πολίτη, θα ξεκινήσει να λαμβάνει το Κοινωνικό Εισόδημα που δικαιούται ολόκληρου του μήνα, ανεξαρτήτως του πότε αυτές υποβλήθηκαν (αρχές ή τέλη του μήνα). Επομένως, δεν συντρέχει λόγος πιθανού συνωστισμού και ταλαιπωρίας των ενδιαφερόμενων στις αρμόδιες υπηρεσίες συγκεκριμένες μέρες του μήνα.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου θα δέχεται αιτήσεις Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 09:00 έως τις 13:00. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ενδιαφερόμενοι, η Υπηρεσία θα δέχεται αιτήσεις Κ.Ε.Α. και την Παρασκευή κατά τον πρώτο μήνα εφαρμογής του προγράμματος.

Τα Κ.Ε.Π. Αργοστολίου και Παλικής θα δέχονται αιτήσεις καθημερινά από τις 8.00 το πρωί μέχρι τις 18.30 και κατ’ εξαίρεση Σάββατο μέχρι τις 13.30. Τα Κ.Ε.Π. Ελειού-Πρόννων, Λειβαθούς, Ερίσου, Πυλλάρου, Σάμης και Ομαλών θα δέχονται αιτήσεις καθημερινά από τις 08.00 έως 15.30.

(AΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ)