Δήμος Σάμης: Δυναμικά το «παρών» με σκοπό την άμεση στελέχωση

Παντελής Αμούργης

Αγαπητοί συμπολίτες, επικροτούμε ως παράταξη το γεγονός ότι οι διαδικασίες οργάνωσης για την εύρυθμη λειτουργία του νομικού προσώπου του δήμου μας κινούνται με πιο γρήγορους ρυθμούς. Εξ ου και η σύγκληση κατεπείγουσας έκτακτης συνεδρίασης του 4ου δημοτικού συμβουλίου του Δήμου μας την Πέμπτη 24.10.2019 και ώρα 19.00 για τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου μας σε άλλα νομικά πρόσωπα, με σκοπό την επιτάχυνση της διάσπασης του πρώην ενιαίου Δήμου Κεφαλλονιάς και τη ρύθμιση των τοπικών μας υποθέσεων από εμάς τους ίδιους.

Πιο συγκεκριμένα έχει προγραμματιστεί να γίνει η εκλογή των εκπροσώπων του δήμου Σάμης στα εξής:

1) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς, το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα που προήλθε από τη συγχώνευση των τριών υφιστάμενων Δ.Ε.Υ.Α. του νησιού μας δηλ. Σάμης, Λειβαθούς και Αργοστολίου. Το βασικό θεσμικό πλαίσιο της Δ.Ε.Υ.Α. αποτελείται από τον ιδρυτικό νόμο 1069/80 (ΦΕΚ 191/Α/80) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως ισχύει σήμερα ενώ σύμφωνα με το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν 3463/2006) αποτελεί δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού. Η λειτουργία της διέπεται κυρίως από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Σκοπός της επιχείρησης είναι η άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων, εμφιάλωσης νερού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Δήμου Κεφαλλονιάς.

2) Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Κεφαλλονιάς (Κ.Ε.ΔΗ. ΚΕ). Yπάγεται στην κατηγορία των «ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και των άρθρων 103, 107 και 109 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». Eίναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ), που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και ειδικότερα των άρθρων 252−264 και 268−270. Σκοπός λειτουργίας και αντικείμενα δραστηριότητας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφαλλονιάς είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αφορούν τους ακόλουθους τομείς: αθλητισμού, πολιτισμού και πολιτιστικής ανάπτυξης, περιβάλλοντος, έρευνας και τεχνολογίας, δημοτικής συγκοινωνίας.

3) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας & Ιθάκης, το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, (ΠΔ 320/2003) και είναι αρμόδιο για τη λιμενική ζώνη του νησιού και πιο συγκεκριμένα αναφέρονται ενδεικτικά μεταξύ άλλων η παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων λιμενικής ζώνης, η καθαριότητα χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού χερσαίας λιμενικής ζώνης κ.ά

4) Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, ο ποίος αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του πρώην ενιαίου Δήμου Κεφαλλονιάς που συστάθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 131/26.02.2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς σε εφαρμογή των διατάξεων του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010) που προέβλεπε τις υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Σκοπός του είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αφορούν στους ακόλουθους τομείς: α) Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής, β) Προώθησης της Απασχόλησης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ενηλίκων και Ευπαθών Ομάδων, γ) Παιδείας (Βιβλιοθήκες, δημιουργική απασχόληση παιδιών κλπ)

5) Σχολικές Επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες αποτελούν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αποσκοπούν την ορθή και εύρυθμη λειτουργία των, με άμεση συνδρομή σε ανακύπτοντα προβλήματα που αφορούν τη σχολική ζωή των μαθητών του τόπου μας.

6) Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, με σκοπό την υποστήριξη των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ θα δώσει για ακόμα μία φορά δυναμικά το «παρών» με σκοπό την άμεση στελέχωση των προαναφερθέντων νομικών προσώπων του Δήμου Σάμης.

* Επικεφαλής της Παράταξης «Δημοτική Συνείδηση Σάμης Κεφαλονιάς