Δημοτικό Συμβούλιο με 35 θέματα

Γ. Αλυσναδράτος

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκ νέου στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),σήμερα και ώρα 6 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω 35 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Εισ.: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος.
 2. Εγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. Εισ.: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.
 3. Λύση και εκκαθάριση Δημοτικών Επιχειρήσεων. Εισ.: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.
 4. Ανάθεση υπηρεσίας λύσης και εκκαθάρισης τριών Δημοτικών Επιχειρήσεων. Εισ.: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.
 5. Μείωση ενοικίου δημοτικού ακινήτου. Εισ.: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.
 6. Δωρεάν διάθεση προϊόντων που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Κεφ/νιάς. Εισ.: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης.
 7. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου. Εισ.: Πρόεδρος Δ.Γ.Α κ. Γ. Αποστολάτος.
 8. Έγκριση νέου Ο.Ε.Υ του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου(Αρ. 35/2017 απόφαση Δ.Σ Δ.Γ.Α). Εισ.: Πρόεδρος Δ.Γ.Α κ. Γ. Αποστολάτος.
 9. Εγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κεφαλλονιάς και Δήμου Ιθάκης για την υποστήριξη άσκησης αρμοδιότητας τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση προμηθειών και μελετών. Εισ.: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος.
 10. Εγκριση των αριθμ. 51/2017 και 78/2017 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εισ.: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης.
 11. Σύσταση κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και πάγια δωρεάν διάθεσης προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου Κεφ/νιάς. Εισ.: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης.
 12. Εγκριση 16ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (αρ. 290/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Εισ.: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.
 13. Εγκριση 17ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (αρ. 292/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Εισ.: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.
 14. Χορήγηση σε χρήμα οφειλόμενων μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος προηγούμενων ετών σε υπαλλήλους Δήμου Κεφ/νιάς. Εισ.: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.
 15. Πρόταση ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών κκαι πρόταση ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Κεφ/νιάς. Εισ.: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.
 16. Εγκριση επιπλέον αμοιβής του ορισθέντος με την αριθμ 287/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, Δικηγόρου για την Νομική Εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών. Εισ.: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.
 17. Εγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου (αριθμ. 37/2017 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Γ.Α.). Εισ.: Πρόεδρος Δ.Γ.Α κ. Γ. Αποστολάτος.
 18. Εγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Ο.Κ.Α.Π. (αριθμ. 40/04-10-2017 απόφαση Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Π.). Εισ.: Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Κ.Α.Π. κ. Γ. Παπαναστασάτος.
 19. Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Δ’ Δόση 2017)-Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισ.: Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Α. Κωνσταντάκης.
 20. Εγκριση των αριθμ. 76/2017 και 77/2017 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) για την κοπή δέντρων. Εισ.: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης.
 21. Παραλαβή της μελέτης του έργου με τίτλο «Δαπάνες για κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις, υποστυλώσεις σεισμοπλήκτων κτιρίων λόγω του σεισμού της 20ης Ιανουαρίου 2014 στις Π.Ε. Κεφ/νιάς και Ιθάκης της Π.Ι.Ν.». Εισ.: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.
 22. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για διόρθωση της ειδικής έκτασης 25009 ΕΚ00095 στο Ο.Τ. 254 πόλεως Αργοστολίου, σε σχέση με τα γεωτεμάχια 250090513004 και 250090513008 (4ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου) στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Εισ.: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.
 23. Εγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση Βατότητας Δρόμου στη θέση Μίλι-Οικισμού Ραζάτων». Εισ.: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.
 24. Εγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Λειβαθούς» (Κωδ. Ο.Π.Σ.Α.Α. 176492), αναδόχου ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε. Εισ.: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.
 25. Εγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης με Ο.Α.Ε.Δ. στην Δημοτική Ενότητα Παλικής Δήμου Κεφαλλονιάς για το έτος 2018. Εισ.: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης.
 26. Αποδοχή εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση-Αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Κεφαλλονιάς» με Κ.Ε. 2017 ΕΠΟ 2200004 συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ. Εισ.: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.
 27. Εγκριση της αριθμ. 81/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) για την κατασκευή εικονοστασίου πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους στο Ληξούρι. Εισ.: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης.
 28. Εγκριση της αριθμ. 73/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) για την έγκριση της υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 216 και 220 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ληξουρίου Δήμου Κεφαλλονιάς. Εισ.: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης.
 1. Εγκριση της αριθμ. 79/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) για την θέση στάθμευσης έμπροσθεν οδοντιατρείου στην οδό Αγίου Γερασίμου στο Αργοστόλι. Εισ.: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης.
 2. Εγκριση της αριθμ. 80/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ. ΖΩ.) για την τοποθέτηση μεταλλικών ορθοστατών λειτουργίας αναβατορίου ΑμεΑ στο πεζοδρόμιο της εισόδου της Φιλαρμονικής Σχολής στο Αργοστόλι. Εισ.: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης.
 3. Παραλαβή μελετών με τίτλο:

α. Σύνταξη φακέλου έργου για την μελέτη «Αντιστήριξη τμήματος οδού στη θέση Λαμπριάδη Κουκκίστρα οικισμού Νυφίου Δ.Ε. Αργοστολίου Α’ Φάση Προγραμματισμού,
β. Σύνταξη φακέλου έργου για την μελέτη «Βελτίωση Κυκλοφοριακών Συνθηκών οδού Σάμης-Αντισάμου Δ.Ε. Σάμης-Α’ Φάση Προγραμματισμού,
γ. Σύνταξη φακέλου έργου για την μελέτη «Συγκοινωνιακή Μελέτη Φωτεινής Σηματοδότησης Οδικής θέσης πλησίον οικίας Μαλάκη δρόμου Σάμης-Αντισάμου Δ.Ε. Σάμης,
δ. Σύνταξη φακέλου έργου για την μελέτη «Κυκλοφοριακή Μελέτη πόλεως Αργοστολίου-Α’ Φάση Προγραμματισμού,
ε. Σύνταξη φακέλου έργου για την μελέτη «Έργα διαμόρφωσης παραλιακού δρόμου Αγίας Κυριακής Δήμου Κεφαλλονιάς Α’ Φάση Προγραμματισμού.  Εισ.: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.

 1. Εγκριση ανακοίνωσης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της μελέτης «Αποχέτευση Παλικής». Εισ.: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.
 2. Λήψη απόφασης για καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία. Εισ.: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος.
 3. Εγκριση παραχώρησης χώρου τοποθέτησης παιδικών παιχνιδιών την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων. Εισ.: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης.
 4. Εγκριση τροποποίησης της υψομετρικής μελέτης των οδών που περιβάλλουν το Ο.Τ 291 Αργοστολίου Δήμου Κεφ/νιάς και συγκεκριμένα των οδών 56 (κλάδος β) και 60. Ε.Η Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης.