Διάθεση 8 πάγκων στη Δημοτική Αγορά Αργοστολίου


ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ανακοινώνεται η διάθεση οκτώ (8) πάγκων στη Δημοτική Αγορά Αργοστολίου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση στο Δήμο Αργοστολίου στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων που βρίσκεται στη διεύθυνση 21ης Μαΐου στο Αργοστόλι ή να αποστείλουν email στο sofiavoutsina@argostoli.gov.gr έως και τις 14-12-2020  με συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας εφόσον υποχρεούται ειδάλλως έγγραφο από την ανωτέρω υπηρεσία ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής.
  2. Άδεια παραγωγού (εφόσον υφίσταται).
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΟΓΑ.
  4. Βεβαίωση μη οφειλής από τον Δήμο.
  5. Πιστοποιητικό ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αργοστολίου κατά προτεραιότητα και ακολούθως των υπόλοιπων Δήμων της Κεφαλονιάς.
  6. Εκκαθαριστικό εισοδήματος.
  7. Εφόσον είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και διατηρούν πολυτεκνική ιδιότητα πιστοποιητικό από την Α.Σ.Π.Ε.
  8. Εφόσον έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, πιστοποιητικό από αρμόδια υγειονομική επιτροπή.
  9. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους του κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Αγοράς Αργοστολίου.

Το αντάλλαγμα ορίζεται στο ποσό των 300,00 ευρώ ετησίως για κάθε πάγκο και θα καταβάλλεται εφάπαξ. Ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που κάνει χρήση ο δικαιούχος το αντάλλαγμα καταβάλλεται ολόκληρο (αν για παράδειγμα κάποιος κάνει χρήση μόνο την θερινή περίοδο θα πληρώνει για ολόκληρο το έτος).

Ο Αντιδήμαρχος
Υπεύθυνος Δημοτικής Αγοράς Αργοστολίου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΜΟΥΡΗΣ