Διαγωνισμός για την Ζώνη της Κυανής Ακτής

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προκήρυξε ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την «αξιοποίηση της Λιμενικής Ζώνης της Κυανής Ακτής.

Η μειοδοτική δημοπρασία θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου και το έργο θα κατοχυρωθεί στην Εταιρεία που θα δώσει τη μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό (%).

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 736.261,62€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πόρους του Λιμενικού Ταμείο σε ποσοστό 90,25% και το υπόλοιπο 9,75% από το Δήμο Κεφαλονιάς.

Το έργο προβλέπει:

 • Την δημιουργία ασφαλούς ζώνης κυκλοφορίας ποδηλάτων πλάτους 1.50 μ, από το ελικοδρόμιο μέχρι το Λιμενίσκο Μαϊστράτου.
 • Την δημιουργία και εξασφάλιση πεζοπορικής διαδρομής σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου της περιοχής και την σύνδεσή της με το ήδη διαμορφωμένο παραλιακό μέτωπο από την προτομή του Καββαδία μέχρι το κτίριο υποδοχής τουριστών των κρουαζιερόπλοιων για την ασφαλή διέλευση πεζών από τον χώρο αποβίβασης μέχρι τον γύρο του Κουτάβου στο νότιο τμήμα της πόλης.
 • Την δημιουργία μεγάλων νησίδων φύτευσης δένδρων και θάμνων.
 • Την τοποθέτηση φωτιστικών, καθιστικών.
 • Την εξασφάλιση για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας και όρασης πλήρους προσβασιμότητας της περιοχής.
 • Την δημιουργία χώρου “skateboarding” για τη νεολαία του νησιού.
 • Δύο θέσεις για την τοποθέτηση έργων τέχνης ντόπιων καλλιτεχνών.

Η προκήρυξη έχει ως εξής:

ΑΔΑ: 7Υ1ΩΟΡΗ0-ΨΙ3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Κ-Ι

(NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia)

Αργοστόλι, 18/10/17

Αρ. Πρωτ.: OIK. 2775

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλλονιάς-Ιθάκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ», (CPV: 45112700-2) με συνολικό προϋπολογισμό 736.261,62 €(πλέον ΦΠΑ 24%).

Το έργο περιλα1μβάνει:

 1. Την δημιουργία ασφαλούς ζώνης κυκλοφορίας ποδηλάτων πλάτους 1.50 μ., από το ελικοδρόμιο μέχρι το Λιμενίσκο Μαϊστράτου.
 2. Την δημιουργία και εξασφάλιση πεζοπορικής διαδρομής σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου της περιοχής, αλλά και την σύνδεση της με το ήδη διαμορφωμένο παραλιακό μέτωπο από την προτομή του Καββαδία, μέχρι το κτίριο υποδοχής τουριστών των κρουαζιερόπλοιων για την ασφαλή διέλευση πεζών από τον χώρο αποβίβασης μέχρι τον γύρο του Κουτάβου στο νότιο τμήμα της πόλης.
 3. Την δημιουργία μεγάλων νησίδων φύτευσης δένδρων και θάμνων, γενικότερα δε επιδιώκουμε η περιοχή να χαρακτηρίζεται από το πλούσιο πράσινο.
 4. Την τοποθέτηση φωτιστικών, καθιστικών, και εν γένει εξοπλισμού, ώστε να προσφέρει η περιοχή μια ποιοτική, ασφαλή και αναβαθμισμένη εμπειρία.
 5. Την εξασφάλιση για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας και όρασης πλήρους προσβασιμότητας της περιοχής.
 6. Την δημιουργία χώρου «skateboarding» για τη νεολαία του νησιού.
 7. Δύο θέσεις για την τοποθέτηση έργων τέχνης όπου ο Δήμος θα μπορεί να τοποθετήσει έργα τέχνης ντόπιων καλλιτεχνών.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Διακόσιες Εβδομήντα (270) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ενώ περιλαμβάνει και αποκλειστική τμηματική προθεσμία για την ολοκλήρωση συγκεκριμένου τμήματος του έργου.

 1. Για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κ-Ι (Ιωάννου Μεταξά, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι, τηλ. 26710-28241,26541 fax: 26710-26542) και αναλαμβάνουν με δαπάνη και επιμέλειά τους την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00) ή από την ιστοσελίδα του Δ. Κεφαλλονιάς (www.kefallonia. gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με τον Αναθέτων Φορέα, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Επιπλέον πληροφορίες για τα έγγραφα της σύμβασης καθώς και για θέματα έννομης προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παρέχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Λ. Βεργωτή 160-Τ.Κ. 28100/Αργοστόλι, Τηλ.: 26710-27985, 22621, 22776, fax: 26710 22572, E-mail: texnikes2@kefallonia.gov.gr) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/11/2017, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) κατά το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/16. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού (Λεωφ. Βεργωτή 160, Αργοστόλι) είτε (β) με συστημένη επιστολή προς τον Αναθέτων Φορέα (Ιωάννου Μεταξά, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι) είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Αναθέτων Φορέα (Ιωάννου Μεταξά, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας:

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Α2 τάξη και άνω)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (1ης τάξη και άνω) και

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Α1 τάξη και άνω) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ (Διεθνής Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 14.725,00€Ε. και ισχύ τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (δηλαδή μέχρι 14/12/ 2018). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες.
 2. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του ΔΛΤΚ-Ι (ποσοστό 90,25%) και του Δήμου Κεφαλλονιάς (ποσοστό 9.75%). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 3. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κ-Ι.

Αργοστόλι, 18/10/2017

Ο ΠρόεδροςΔημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κ-Ι

Αλέξανδρος Μοσχονάς