Διαγωνισμός για το δρόμο Ζερβάτα -Μουζακάτα

Ο δήμαρχος Σάμης Παν. Δρακουλόγκωνας

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΡ. 24 (ΖΕΡΒΑΤΑ-ΜΟΥΖΑΚΑΤΑ)», με προϋπολογισμό 74.000,00 € με Φ.Π.Α. Προσφέρεται ελεύθερη δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www. promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pin.gov.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης παρέχονται μέχρι τις 15.06.2018.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19.06.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Αύξων Αριθμός Συστήματος του διαγωνισμού του έργου: 73627).

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25.06.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με στοιχεία χρηματοδότησης ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 071 και υπόκειται στους όρους που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ