Διαγωνισμός για το λιμάνι του Πισαετού

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» (ΚΩΔ. MIS 5000244), με προϋπολογισμό 6.640.000,00 € με Φ.Π.Α.

Πρόκειται να κατασκευαστούν 7.680 τ.μ. λιμενικών εγκαταστάσεων, όλα τα αναγκαία λιμενικά εξαρτήματα, ισόγειο κτήριο εξυπηρέτησης λιμένος 140 τ.μ., νέα οδική πρόσβαση στο λιμάνι, κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Διοικητήριο Π.Ε. Κεφαλληνίας – 2ος όροφος, Αργοστόλι. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713 60556, fax επικοινωνίας 26713 60601, αρμόδια υπάλληλος Δ. Κακονύκτη. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, παρέχονται το αργότερο μέχρι τις 24.05.2017.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30-5-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/16.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 107.097,00 €, που θα απευθύνεται στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, με ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι τουλάχιστον μέχρι 30.03.2018.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ0221 (αριθ. ενάριθμου έργου Κ.Ε. 2016ΕΠ02210007).

Ο αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Κεφαλονιάς

και Ιθάκης

ΠΑΝΑΓΗΣ

ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ