Διαγωνισμός Μητροπόλεως για ενοίκια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

                                       AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ 19/03/2018

 

Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον

τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Γερασίμου Ὁμαλῶν

 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΜΑΙΟΥ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ.

 

Ἡ τριμελής ἐπιτροπή ἀξιολόγησης τῶν προσφορῶν τοῦ πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ (28-02-2018) διά τήν μίσθωση τῶν Ὁκτώ (8) διαμερισμάτων τοῦ Μοναστηριακοῦ ἀκινήτου στήν Ὁδό Εὐμαίου στό Ἀργοστόλι στό οἰκ. τετράγωνο ἀριθ. 251τῆς πόλεως, ἡ ὁποῖα συγκροτήθηκε μέ τήν ὑπ΄ ἀριθμ. 5/07-03-2018 Ἀπόφαση τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου καί ἀποτελεῖται ἀπό τους: α) Εὐπραξία Μοναχή Πρόεδρον, β)Γεράσιμον Καβαλιερᾶτον, ὑπάλληλον τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὡς Γραμματέαν, καί γ) Ἱεροδιάκονον π. Γεράσιμον Χαραλαμᾶτον Μέλος, συνεδρίασε τήν Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 καί ὣρα 17:00μ.μ. στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως προκειμένου: α) νά καταγράψει τίς προσφορές γιά τό κάθε διαμέρισμα χωριστά, β) νά τίς ἀξιολογήσει καί γ) νά ἀναδείξει τόν πλειοδότην γιά τό κάθε διαμέρισμα χωριστά.

Κατατέθησαν συνολικά διακόσιες δέκα (210) προσφορές ἐνδιαφερομένων. Ὓστερα ἀπό τήν κατγραφή τῶν προσφορῶν καί τήν ἀξιολόγησή τους ἡ τριμελής ἐπιτροπή προέβη εἰς τήν ἀνάδειξιν τῶν πλειοδοτῶν.

 

Ἀνάδειξη πλειοδότη γιά τό κάθε διαμέρισμα χωριστά.

1) Διαμ. ἀριθμ. 1. (Α΄ ὂροφος δεξιά)

Ὓστερα ἀπό τήν παραίτηση τοῦ πρώτου πλειοδότου κ.

Ἀνδρέου Χρυσοστόμου – Ἀντωνίου (Ὑπεύθυνη Δήλωση μέ

ἡμερ. 14/03/2018) πλειοδότης ἀναδεικνύεται ὁ κ. Κουταβᾶς

Ἀντώνιος μέ «420€».

2) Διαμ. ἀριθμ. 2 (Α΄ ὂροφος ἀριστερά)

Πλειοδότης ἀναδεικνύεται ὁ κ. Ἀνδρέου – Χρυσόστομος

Ἀντώνιος μέ «453€».

3) Διαμ. ἀριθμ. 3 (Ἰσόγειον ἀριστερά)

Ὓστερα ἀπό τήν παραίτηση τοῦ πρώτου πλειοδότου

κ. Ἀνδρέου Χρυσοστόμου – Ἀντωνίου (Ὑπεύθυνη Δήλωση

μέ ἡμερ. 14/03/2018) πλειοδότης ἀναδεικνύεται ἡ κ. Κυρια-

κάτου Σπυριδούλα μέ «415€».

4) Διαμ. ἀριθμ. 4 (Ἰσόγειον δεξιά)

Ὓστερα ἀπό τήν παραίτηση τοῦ πρώτου πλειοδότου

κ. Ἀνδρέου Χρυσοστόμου – Ἀντωνίου (Ὑπεύθυνη Δήλωση

μέ ἡμερ. 14/03/2018) καί τοῦ δεύτερου πλειοδότου κ.

Κυριακάτου Σπυριδούλα (Ὑπεύθυνη δήλωση μέ ἡμερ. 16/03/2018)

ἀναδεικνύεται πλειοδότης ἡ κ. Φωή Ἑλένη μέ «410€».

5) Διαμ. ἀριθμ. 5 (Ἡμιυπόγειον δεξιά)

Πλειοδότης ἀναδεικνύεται ὁ κ. Φιλιππάτος Γεράσιμος μέ «290€».

6) Διαμ. ἀριθμ. 6 (Σοφίτα δεξιά)

Ὓστερα ἀπό τήν παραίτηση τοῦ πρώτου πλειοδότου

κ. Ἀνδρέου Ἀντωνίου – Πέτρου (Ὑπεύθυνη Δήλωση

μέ ἡμερ. 14/03/2018), τήν παραίτηση ἐπίσης τοῦ δεύτερου

πλειοδότη τῆς κ. Ἀσπρομάτη Μαρία – Ἂννα (Ὑπεύθυνη

Δήλωση μέ ἡμερ. 16/03/2018) και τήν παραίτηση τοῦ

τρίτου πλειοδότη τῆς κ. Ἀλυσανδράτου Σταματούλας (μέ ἡμερ.17/03/2018) καθώς και τήν προφορικήν παραίτησιν τοῦ τετάρτου πλειοδότου κ. Ἀθανασίου Μαρίας τελικά ἀναδεικνύεται πλειοδότης ὁ κ. Μωραῒτης Κυριάκος μέ «262€».

7) Διαμ. ἀριθμ. 7 (Ἡμιυπόγειον ἀριστερά)

Πλειοδότης ἀναδεικνύεται ἡ κ. Δελακᾶ Εἰρήνη μέ «365€».

8) Διαμ. ἀριθμ. 8 (Σοφίτα ἀριστερά – στούντιο)

Ὓστερα ἀπό τήν παραίτηση τοῦ πρώτου πλειοδότου

κ. Ἀσπρομάτη Μαρία – Ἂννα (Ὑπεύθυνη Δήλωση μέ ἡμερ.

16/03/2018) καί τήν παραίτηση ἐπίσης τοῦ δευτέρου

πλειοδότη Φιλιππάτου Γερασίμου (Ὑπεύθυνη Δήλωση

μέ ἡμερ. 16/03/2018) τελικά ἀναδεικνύεται πλειοδότης ὁ κ.

Σμαῒλης Ἀθανάσιος μέ «160€».

Ἡ Τριμελής Ἐπιτροπή ὑπέβαλε τόν πίνακα τῆς ἀνάδειξης τῶν πλειοδοτῶν (καί τά λοιπά παραστατικά ἢτοι: α) ὃλες τίς προσφορές καί β) τίς ὑπεύθυνες δηλώσεις παραιτήσεως ὁρισμένων

 

πλειοδοτῶν) στό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τό ὁποῖο κατεκύρωσε τόν πλειοδοτικό διαγωνισμό καί τόν δημοσιεύει.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι πού εἲχαν ὑποβάλει προσφορές ἒχουν τήν δυνατότητα ἂν τό θελήσουν νά προσέλθουν εἰς την Γραμματεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἲτε διά διευκρινήσεις εἲτε δια ἒλεγχο τῶν προσφορῶν πού κατατέθησαν ἀπό Τρίτη 20 Μαρτίου ἓως καί 23 Μαρτίου 2018 καί ὣρες ἀπό 10:00π.μ. ἓως 14:00 μ.μ.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ