Διαγωνισμός της Ενορίας Άσσου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΣΣΟΥ

ΑΣΣΟΣ26/04/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ἡ Ἐνορία Ἂσσου νομίμως ἐκπροσωπουμένη ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο αὐτῆς πρόκειται νά μισθώσει, μέ διαγωνισμό, τό ἀκίνητό της εἰς θέση «Ἃγιος Γεώργιος» δίπλα ἀπό τόν ὁμόνυμο Ἱ. Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἂσσου. Πρόκειται γιά ἀκίνητο – κτήμα μέ ἐλιές τό ὁποῖο δύναται νά χρησιμοποιηθεῖ ὡς πάρκινγκ ΙΧ αὐτοκινήτων κατά τήν θερινή περίοδο.

Ὁ ἐν γένει χώρος δύναται νά φιλοξενήσει περίπου σαράντα (40) ΙΧ αὐτοκίνητα.

Τόν διαγωνισμό θά διενεργήσει ἡ τριμελής ἐπιτροπή τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου ἡ ὁποία θά ἀξιολογήσει τίς αἰτήσεις τῶν ἐνδιαφερομένων καί θά κατοκυρώσει ἐν συνεχεία τό ἀποτέλεσμα.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι πού θέλουν νά συμμετάσχουν εἰς τόν ἀνωτέρῳ πλειοδοτικόν διαγωνισμόν ὀφείλουν νά γνωρίζουν τά κάτωθι:

1) Ἡ μίσθωση τῶν θέσεων πάρκινγ θά εἶναι ἐτήσια καί ἀφορά τήν θερινή περίοδο τοῦ ἒτους 2018.

2) Οἱ θέσεις γιά πάρκινγκ ΙΧ αὐτοκίνητα εἶναι περίπου σαράντα (40). Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὁφείλουν νά καταθέσουν αἲτηση στήν ὁποία θά ἀναγράφεται εὐκρινῶς: α) Ἐπωνυμία φορέως (ἂν πρόκειται περί τούτου), β) Ὂνομα – Ἐπίθετο ἐνδιαφερομένου καί τηλ. ἐπικοινωνίας καί γ) ἀριθμητική ἀναφορά αἰτουμένων θέσεων πάρκινγκ.

3) Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὁφείλουν νά γνωρίζουν ὃτι κατά τήν ἀξιολόγηση θά προηγούνται οἱ παλαιότεροι μέχρι σήμερα χρήστες τοῦ ἐν λόγῳ χώρου.

4) Τό μίσθωμα θά εἶναι σταθερό, πενήντα (50) εὐρώ κατά θέση ΙΧ αὐτοκινήτου, καθ΄ ὃλη τήν θερινή περίοδο τοῦ ἒτους 2018 καί θά καταβληθεῖ ἐντός τοῦ πρώτου εἰκοσαημέρου μετά τήν κατακύρωση τοῦ πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ.

5) Οἱ αἰτήσεις τῶν ἐνδιαφερομένων θά κατατεθοῦν εἰς τά τρία Μέλη τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου ἢτοι α) π. Χαράλαμπον Χαρίτον, Πρόεδρον, β) κ. Ἐλευθερία Κωνσταντοπούλου, Γραμματέαν καί γ) κ. Χρήστον Κοκκόλη, Ταμίαν, ὃπου ὡς τριμελής Ἐπιτροπή θά κάνουν καί τήν ἀξιολόγησή των, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ὑπ. Θεοτόκου Ἂσσου τήν Κυριακήν 06 Μαῒου 2018 καί ὣραν 18:00μ.μ. ἓως καί 18:30μ.μ.. Εὐθύς ἀμέσως ἡ τριμελής ἐπιτροπή θά προβεῖ εἰς τήν ἀξιολόγηση τῶν αἰτήσεων καί τήν κατακύρωση τοῦ διαγωνισμοῦ.

 

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΣΣΟΥ