Διαγωνισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για έργα προϋπολογισμού 2 εκατ. Ευρώ

Παν. Δρακουλόγκωνας

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», με προϋπολογισμό 1.999.999,99 € με ΦΠΑ Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Προσφέρεται ελεύθερη δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www. promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www. pin.gov.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης παρέχονται μέχρι τις 28/9/2018.

  •  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
  •  Η υποβολή των προσφορών θα γίνει από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αύξων Αριθμός Συστήµατος του διαγωνισμού του έργου: 67941
  •  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/10/ 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
  •  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
  • Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 32.258,00 €, με ισχύ τουλάχιστον μέχρι τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
  • Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με την απόφαση ΣΑΕΠ 022 του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού µε Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006 και υπόκειται στους όρους που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ούτε ρήτρας πρόσθετης καταβολής στον Ανάδοχο.
  • Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο Α/περιφερειάρχης

Κεφαλονιάς-Ιθάκης

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ