Διαγωνισμός της Πε. ΕΝ. για τον Κόκκινο Βράχο

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΕΠΑΡ. ΟΔΟΥ ΑΡ. 25 ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ», (Σ.Σ.: Βραχοπροστασία στον Κόκκινο Βράχο) με προϋπολογισμό 376.000,00 € με ΦΠΑ Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με δαπάνη εργασιών 222.485,80 € και με συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 303.225,81 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promit-heus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pin.gov.gr. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αύξων Αριθμός Συστήματος του διαγωνισμού του έργου: 67937

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13.04.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 6.065,00 €, με ισχύ τουλάχιστον μέχρι τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 23778/16-5-2014 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2014 στη ΣΑΕ 071 του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ07100000 με Π/Υ 24.500.000,00 € για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων \ Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας λόγω των σεισμών του 2014 και την υπ’ αρ. Δ1/2254/5-8-2014 (ΑΔΑ: ΒΖΙΘ1-6ΥΟ) απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ \ Γ.Γ.Δ.Ε. \ Δ1 (έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 541.227,85 € σε βάρος του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071) και υπόκειται στους όρους που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ούτε ρήτρας πρόσθετης καταβολής στον Ανάδοχο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.

Κεφαλονιάς και Ιθάκης

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ