Διαδικτυακή εκδήλωση του Επιμελητήριου στις 16 Νοεμβρίου

Στ. Σπαθής

Το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών του για τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα την Τετάρτη 16/11/2022 και ώρα 17:00.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Υφιστάμενα και νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία από την HDB.

Ομιλητές:

κ. Σουγιουτζόγλου Στέργιος – Γενικός Διευθυντής Χρηματοδοτικών Προϊόντων (Εισαγωγή για την HDB)

κ. Τσαγκαράκης Γεώργιος – Διευθυντής Δανείων/Εγγυήσεων (Υφιστάμενα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία).

Η διαδικτυακή παρουσίαση των Χρηματοδοτικών Εργαλείων της HDB θα πραγματοποιηθεί μέσω μέσω Microsoft Teams από τον κάτωθι σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com /l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE5Njc0Z mYtZDhmZi00NDM2LWIzNjEtNzhmZjAwYzZhZD Jl%40thread. v2/0?contex t=%7b %22Tid%2 2%3a%22 a90aae25-5 bc7-4595-bd4e-8e06f67e5f b8%22%2c%22Oid%2 2%3a%229e4a70c5-66cb-41f9-8569-fbcb875d0685%22%7d

Meeting ID: 321 393 010 858

Passcode: ci4JhH

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Σπαθής