Διακήρυξη Δημοσίου διαγωνισμού

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                                                                                                                                                                     AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ 28/12/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧIΩΝ ΤOY ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ

 

Ἡ Ἐνορία Λουρδάτων νομίμως ἐκπροσωπουμένη ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο αὐτῆς πρόκειται νά ἐκμισθώσει τά κάτωθι ἀγροτεμάχια, ἰδοκτησίας τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναού της:

1) Ἀγροτεμάχιο στή θέση «ΜΥΛΟΣ» ἐκτάσεως περίπου 1,5 στρεμμάτων. Ἐντός τῆς ἐκτάσεώς του ἒχει καί ἓνα πηγάδι.

2) Ἀγροτεμάχιο στή θέση «ΕΞΩΦΩΛΙΕΣ» ἐκτάσεως περίπου 1 στρέμματος.

3) Ἀγροτεμάχιο στή θέση «ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΝ – ΠΑΛΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ» ἐκτάσεως περίπου 1 στρέμματος.

4) Ἀγροτεμάχιο στή θέση «ΛΙΘΕΡΟ» ἐκτάσεως περίπου μισοῦ στρέμματος. Ἐντός τῆς ἐκτάσεώς του ἒχει καί ἓνα πηγάδι.

5) Ἀγροτεμάχιο στή θέση «ΚΑΓΙΑΝΟΧΩΡΑΦΑ» ἐκτάσεως περίπου πέντε καί πλέον στρεμμάτων.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι καί οἱ ἐπιθυμούντες νά συμμετάσχουν εἰς τόν πλειοδοτικόν τοῦτον διαγωνισμόν ὀφείλουν νά γνωρίζουν τά κάτωθι:

1) Τά ἀνωτέρω ἀγροτεμάχια θά ἐκμισθωθοῦν, εἲτε διά καλλιέργειαν, εἲτε ὡς βοσκοτόπια ἢ γιά ἂλλη χρήση, τήν ὁποίαν πρέπει ὃμως νά δηλώσει ὁ ἐκμισθωτής ἐγγράφως ὃταν θά καταθέσει τήν προσφοράν του.

2) Ἡ διάρκεια τῆς μίσθωσης θά εἶναι τριετής.

3) Τα ἀγροκτήματα εἰς θέσιν «ΜΥΛΟΣ» καί «ΛΙΘΕΡΟ» προσφέρονται καί προτείνονται γιά μίσθωση ἀπό τόν ἳδιο πλειοδότη.

4) Οἱ προσφορές τῶν ἐπιθυμούντων νά συμμετάσχουν στό διαγωνισμό πρέπει νά διατυπωθοῦν γραπτῶς καί μέ σαφήνεια ἐντός κλειστῶν φακέλλων καί νά ἀναφέρουν ρητῶς τό προτεινόμενο – προσφερόμενο μίσθωμα τό ὁποῖο θά εἶναι ἐτήσιο.

5) Οἱ προσφορές θά κατατίθενται στό Γραφεῖο τῆς Ἐνορίας Λουρδάτων στά Μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου (ἰδιοχείρως) μετά τήν δημοσίευση τῆς παρούσης προκηρύξεως ἀπό 2ας Ἰανουαρίου 2018 ἡμέραν Τρίτη ἓως καί 31 Ἰανουαρίου 2018 ἀπό ὣρα 10:00 π.μ. ἓως καί 13:00 μ.μ.. Παρακαλοῦμε νά ἀναγραφεῖ στό φάκελο ἐξωτερικά καί τηλέφωνο σταθερό ἢ κινητό διά νά ὑπάρχει ἂμεση ἐπικοινωνία.

6) Οἱ προσφορές θά ἐλεγθοῦν καί θά ἀνοιχθοῦν ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο στίς 31/01/2018. Τό ἀποτέλεσμα θά ἀνακοινωθεί στούς ἐνδιαφερομένους ἀπό τά Μέλη τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου.

7) Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία δέν ἐκδηλωθεῖ ἐνδιαφέρον ἐτήσιας μισθώσεως εἲτε γιά ἓνα εἲτε γιά περισσότερα ἀπό τα ἀναφερόμενα πρός μίσθωση ἀγροκτήματα, τό Ἐκκλ. Συμβούλιο θά προβεῖ σέ ἀπευθείας μίσθωση τοῦ ἀγροκτήματος ἂνευ ἐπαναλήψεως διαδικασίας διαγωνισμοῦ.

 

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας Λουρδάτων