Διακοπή κυκλοφορίας μέχρι νεωτέρας στην πεζογέφυρα Καραβόμυλου-Σάμης από 17 Μαΐου

Διακόπτεται μέχρι νεωτέρας η κυκλοφορία στην πεζογέφυρα Καραβόμυλου-Σάμης στη θέση «Σχοίνος-Λιβάδι» της Σάμης.

Σχετικά ο διευθυντής της διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλληνίας κ. Χρήστος Μαζαρακιώτης εξέδωσε την ακόλουθη απόφαση:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

   α) Του άρθρου 8 Ν. 2800 / 2000 « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

   β) Των άρθρων 3 παρ. 2 , 4 παρ. 3 , 19 παρ. 3 και 52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

         «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

         ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

   γ) Του άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής  

         Αστυνομίας » .

     δ) Των άρθρων 31 κ.ε. του Π.Δ. 161 /88 « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής    

         Αστυνομίας » .

     ε) Το υπ’ αριθμ’ 8913 από 29-3-2017 έγγραφο Δημοτικής Ενότητας Σάμης.

     στ)   Το   υπ’ αριθμ’   8913 από   7-4-2017   έγγραφο   της Διεύθυνσης Τεχνικών

           Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλονιάς.

     ζ) Το υπ’ αριθμ’ 63903/17/768249 από 15-4-2017 έγγραφο Α.Τ. Σάμης.

       η) Το υπ’ αριθμ’ 3017/1/83-α από 28-4-2017 έγγραφο Α.Τ. Σάμης.

       θ) Το υπ’ αριθμ΄ 12336 από 4-5-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

           του Δήμου Κεφαλονιάς.

       ι) Το υπ’ αριθμ’ 63903/17/969751 από 15-5-2017 έγγραφο Α.Τ. Σάμης.

         και αποσκοπώντας στην   ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία   των πεζών και την

         αποφυγή ατυχημάτων,

Άρθρο 1ο

Την διακοπή της κυκλοφορίας των πεζών στην πεζογέφυρα στην θέση «Σχοίνος-Λιβάδι» της Δ.Ε. Σάμης, για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας της κακής δομικής κατάστασης της πεζογέφυρας, για το χρονικό διάστημα από 17-5-2017 έως και την ημέρα οριστικής επίλυσης του προβλήματος.

Άρθρο 2ο

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλονιάς, παρακαλείται για την άμεση τοποθέτηση και αφαίρεση των προβλεπόμενων και απαραιτήτων πινακίδων (ρυθμιστικών-πληροφοριακών) οδικής σήμανσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του Ν 2696/99 «Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/07 και Ν. 3904/2010 «Κ.Ο.Κ.» και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή Υπηρεσίας (Α.Τ. Σάμης).

Άρθρο 3ο

Η παρούσα ισχύει:

 •  Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Α.Τ. Σάμης και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλονιάς για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
 •  Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.
 •  Από την δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί ΚΟΚ και την ανάρτηση της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 4ο

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των άρθρων 4, 52,104 και 105 του Ν 2696/99 «Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 5ο

Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Σάμης το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να επιβλέψει για την τοποθέτηση των αναγκαίων πινακίδων και την αφαίρεση τους μετά την αποκατάσταση των προκληθεισών βλαβών στην πεζογέφυρα και να επιτηρεί σε καθημερινή βάση αυτή για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα, με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.

Σε περίπτωση μη τήρησης τω όρων χορήγησης, η παρούσα δύναται να ανακληθεί.-

Α΄ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΜΗΣ
 2. ΚΕΝΤΡΟ R/T                                                                              

Β΄ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                                            

 1. Γ. Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ            
 2. Γ.Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ   ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ                                    

 1.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                                            

     ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                          

   α) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων                                    

   β) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών  

 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
 2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ/ΚΩΝ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ                                                                   
 3. Παρ’ ημιν βιβλίο αποφάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 Χρήστος Π. ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ

Αστυνομικός Διευθυντής