Δ.Κοινότητα Αργοστολίου: Στην Πλατεία Ρακαντζή να δοθεί το όνομα του Μητροπολίτη Γεράσιμου

Η Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου (πρόεδρος Λούκας Νιφοράτος) γνωμοδοτεί να δοθεί στην Πλατεία Ρακατζή το όνομα του μακαριστού Μητροπολίτη Γερασίμου, καθώς και να τοποθετηθεί εκεί προτομή η ανδριάντας του.

Η γνωμοδότηση αναφέρει τα εξής:
ΔΗΜOΤΙΚΗ ΚOΙΝOΤΗΤΑ ΑΡΓOΣΤOΛΙOΥ
Γνωμοδότηση της Δημοτικής κοινότητας Αργοστολίου σχετικά με ονοματοθεσία πλατείας σε “Γερασίμου Φωκά ” η οποία εστάλη στην αρμόδια επιτροπή για να παρθεί η σχετική απόφαση.

ΑΠOΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αρ.12/2015 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου της 17/9/2015.
Αριθ. Απόφασης 131/2015 Περίληψη
Oνοματοθεσία πλατείας
Σε Γερασίμου Φωκά μητροπολίτη
Στο Αργοστόλι και στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς σήμερα τις 17/9/2015 ημέρα εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 2.00 μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ σύμφωνα με το άρθρα 88,89 του Ν.3852/2010.Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 11 μελών ήταν παρόντες 8 ήτοι:
Παρόντες¨: Λούκας Νιφορλατος, Νιφοράτος Ιάκωβος, Ισμήνη Κρεμμύδα, Κουμαριώτης Δημήτριος, Διακάτος Κωνσταντίνος, Ταραζή Πηnελόπη, Τζανάτος Παναγιώτης, Γαβριελάτος Αλέξανδρος
Απόντες: Παγουλάτος Διονύσιος, Δελλαπόρτα Αφροδίτη, Καούκης Γεράσιμος.

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης που αφορούσε την ονομασία μιας πλατείας με το όνομα του Άγιου πατέρα μητρόπολη Γερασίμου Φωκά για να τιμήσουμε την μνήμη του σπουδαίου αυτού Ιερωμένου. Αφού μαζί με τον κύριο Διακάτο ερεύνησε την περιοχή κοντά στην οικία του και στην περιοχή της Επισκοπής και της Μητροπόλεως σαν κατάλληλο μέρος εξευρέθηκε η πλατεία που είναι ανάμεσα στην Επισκοπή και στην εκκλησία Ρακατζί και συγκεκριμένα η πλατεία που περικλείεται από τις οδούς Ντέριν, Παϊσίου Χοΐδα, Ευαγγέλου Μπασιά λόγο του ότι η οικία του βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο και γιατί η πλατεία αυτή περικλείεται εκτός από την επισκοπή και από δυο σημαντικούς ναούς της Μητροπόλεως και της Ρακατζι. Εκεί προτείνεται να τοποθετηθεί και η προτομή του όπως ταιριάζει με την σημαντική αυτή προσωπικότητα του νησιού μας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου
OΜOΦΩΝΑ ΓΝΩΜOΔOΤΕΙ
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου, αφού έγινε έρευνα από τον Πρόεδρο της κοινότητας και ένα μέλος του συμβουλίου , ομόφωνα αποφάσισε σχετικά με την ονομασία πλατείας με το όνομα του Άγιου Πατέρα Μητροπολίτη Γερασίμου Φωκά προς τιμήν της μνήμη του σπουδαίου αυτού Ιερωμένου να προτείνει την πλατεία που είναι ανάμεσα στην Επισκοπή και στην εκκλησία Ρακαντζί και συγκεκριμένα η πλατεία που περικλείεται από τις οδούς Ντέριν, Παϊσίου Χοΐδα, Ευαγγέλου Μπασιά λόγο του ότι η οικία του βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο και γιατί η πλατεία αυτή περικλείεται εκτός από την επισκοπή και από δυο σημαντικούς ναούς της Μητροπόλεως και της Ρακατζι.

Στο χώρο αυτόν με οικονομική κάλυψη από τον Δήμο, την Αρχιεπισκοπή και από άλλους Κεφαλλήνες χορηγούς να κατασκευαστεί και να ανεγερθεί ο ανδριάντας αυτού και αν αυτό δεν είναι δυνατό τότε να γίνει η προτομή του ώστε να είναι σημείο θρησκευτικής αναφοράς και παράδειγμα για τον άγιο βίο του στις επόμενες γενιές.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 131/2015.

O πρόεδρος του Συμβουλίου
ΛOΥΚΑΣ ΝΙΦOΡΑΤOΣ (όπως αναγράφονται στην αρχή
του παρόντος πρακτικού)
Τα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Αργοστόλι 28 Σεπτεμβρίου 2015
O πρόεδρος του Συμβουλίου
ΛOΥΚΑΣ ΝΙΦOΡΑΤOΣ