Εισαγωγές νέων σπουδαστών στις ΑΕΝ

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων ανακοινώνει τη δημοσίευση προκήρυξης που αφορά στην εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι και την 19-05-2022 ημέρα Πέμπτη.

Η εν λόγω προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 2232.1/ 28038/2022/19-04-2022 (ΑΔΑ: 62Ω64653ΠΩ-Υ63) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr), από όπου και μπορεί να αναζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους.

Ο Διοικητής Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ