Εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. δ/νση: Λεωφ.Βεργωτή  160-28100-Αργοστόλι

Τηλ : 2671027151

Ηλεκτ Ταχ/μείο: sxoliki2kefallonia@hotmail.gr

Πληροφορίες: κ. Bουτσινάς   Φραγκίσκος

Αρ.Πρωτ: 130

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  07/12/2020

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Σχολική Επιτροπή  Β’βάθμιας Εκπαίδευσης

του Δήμου Αργοστολίου,

Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου  σχολ.  κοιν. Γυμνασίου Λυκείου Πάστρας.

Ο  διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο συνεδριάσεων Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β’βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργοστολίου (Δημ. Θέατρο Αργοστολίου “Ο Κέφαλος”) στις  18/12/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

Η Διάρκεια μίσθωσης του κυλικείου άρχεται με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και  λήγει στις 30/06/2030.

Πλήρης φάκελος υποψηφίου με τα δικαιολογητικά  (όπως αναλυτικά καθορίζονται  στην ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 142/07-12-2020) με  ΑΔΑ: 61ΜΟ46ΜΑΛΛ-ΖΤ4  θα παραδίνεται:

  • Στο Γραφείο Σχολικής  Επιτροπής Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αργοστολίου-Λεωφ Βεργωτή 160-Ισόγειο-υπεύθυνος κος Βουτσινάς Φραγκίσκος τηλ. επικ.: 2671027151, από Δευτέρα 14/12/2020  έως και την Παρασκευή 18/12/2020 και ώρα 13.00 π.μ. καθώς και
  • Στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού-(Δημ. Θέατρο Αργοστολίου “Ο Κέφαλος”), την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού   Παρασκευή 18/12/2020 & από ώρα 12.30 μ.μ. έως καταληκτική ώρα 13.00 μ.μ.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται πλήρης και σφραγισμένοι-κλειστοί από τον υποψήφιο-ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται:

  1. Στο Γραφείο του  Γυμνασίου Πάστρας τηλ. 26710-81209, κατά τις  εργάσιμες  ημέρες και ώρες σχολείου, υπεύθυνη κα Αθηνά Χατζίρη, Δντρια σχολείου.
  2.  Στο Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης (Λεωφ. Βεργωτή 160-28100-Αργοστόλι), υπεύθυνος κος  Βουτσινάς Φραγκίσκος  τηλ 2671027151, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  3.  Στο Διαδίκτυο και στην δνση: https://diavgeia.gov.gr/  με αριθμό   ΑΔΑ: 61ΜΟ46ΜΑΛΛ-ΖΤ4

Ο  Πρόεδρος     

ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ