Εκσυγχρονισμός αλιευτικών σκαφών

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση-Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών υγείας και εργασίας επί του σκάφους, της υγιεινής των αλιέων, της ενεργειακής αποδοτικότητας σκαφών και μηχανών, των αλιευτικών εργαλείων και εξοπλισμού και άλλες επενδύσεις) – Μέτρα 3.1.8 και 4.1.20 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με ημερομηνία έναρξης 10.10.2017 και ώρα 12.00 και ημερομηνία λήξης 10.01.2018 και ώρα 14.00

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Τμήματος Αλιείας 26713 – 60643, 26713 -60573 και 26713 -60572.

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Τμήμα Αλίειας