Εκτακτα μέτρα οδικής κυκλοφορίας στο Ληξούρι

O δρόμος στα Λεγατάτα κατά το ξεκίνημα του έργου

ΘΕΜΑ:« Έκτακτα μέτρα οδικής κυκλοφορίας»

Στο Αργοστόλι σήμερα την 06/03/2017 ημέρα Δευτέρα η Λιμενάρχης Κεφαλληνίας Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΛΟΒΟΥ Παναγιώτα

Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α’) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Τα άρθρα 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Κεφαλληνίας (ΦΕΚ 482 Β’/78).
γ) Την Αριθ. Πρωτ.: 2336/1094/18-03-2016 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
δ) Την Αριθ. Πρωτ.: 147284/16-09-2016 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
ε) Το Αριθ. Πρωτ.: Οικ. 468/01-03-2017 Έγγραφο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας & Ιθάκης. στ) Η από 02/03/2017 Αίτηση της αναδόχου εταιρείας ‘’Γερ. & Παν. Παπανικολάτος Ο.Ε.’’.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου ‘’Ασφαλτόστρωση παραλιακού δρόμου Ληξουρίου Δήμου Κεφαλονιάς-Τμήμα II’’, οι εργασίες του οποίου θα ξεκινήσουν την 06/03/2017 ημέρα Δευτέρα σύμφωνα με (στ) σχετική, διακόπτεται η κυκλοφορία πεζών – οχημάτων και απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση κάθε τροχοφόρου οχήματος εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ληξουρίου επί της παραλιακής οδού Ριζοσπαστών στην περιοχή Λεγατάτα Ληξουρίου, από το ύψος της γέφυρας (ΚΤΕΛ) έως και το ύψος της κάθετης οδού Χαριτάτου, από την 06/03/2017 έως την 06/05/2017.

Η απαγόρευση ισχύει και για τις δυο πλευρές της οδού Ριζοσπαστών.
2. Η ανάδοχος εταιρεία εκτέλεσης του εν λόγω έργου ‘’Γερ. & Παν. Παπανικολάτος Ο.Ε.’’ υποχρεούται:
– Σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλονιάς & Ιθάκης και με δικιά της ευθύνη και δαπάνη, στην εφαρμογή των ανωτέρω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την έγκαιρη τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης ρύθμισης της κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας.
– Στην έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για την εξέλιξη των εργασιών του έργου, προκειμένου τεθούν σε εφαρμογή τυχόν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3. Η παρούσα να δημοσιευθεί – ανακοινωθεί στα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον Τοπικό Ημερήσιο Τύπο.
4. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 6 του Ν. 2696/99. Επιπρόσθετα ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ.187/73 «περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261Α ́/73), το πρώτο εδάφιο της παργ.1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 381/95(ΦΕΚ 214Α ́/95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/01 (ΦΕΚ 156Α ́).

5. Να κοινοποιηθεί για εφαρμογή.-

Η Λιμενάρχης

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΚΟΛΟΒΟΥ Παναγιώτα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Λ/Χ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ/Λ/Φ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 2.Ανάδοχος εταιρεία ‘’Γερ. & Παν. Παπανικολάτος Ο.Ε.’’

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αστυνομική Δ/νση Κεφαλληνίας/Τμήμα Τροχαίας
2. Αστυνομικό Τμήμα Παλικής
2. Τομέας Λιμενικής Αστυνομίας/Τμήμα τροχαίας Λ/Χ Κεφαλληνίας 3. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας-Ιθάκης.