Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης μέσω ΕΣΠΑ

Ενισχύονται πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις που συστήνονται από ανέργους ή μισθωτούς για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), καθώς και υφιστάμενες ατομικές επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Μπορούν να συμμετέχουν:

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.

Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Προϋπολογισμός Έργων

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000€ έως 25.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. To ανωτέρω ποσό (25.000,00€), δύναται να αυξηθεί έως του ποσού των 50.000,00€ στην περίπτωση συνεργατικών σχημάτων.

Διάρκεια Έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Για την διετή περίοδο ενίσχυσης καλύπτεται (ενδεικτικά):

  1. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου, καθώς και το σύνολο των δαπανών ΔΕΚΟ.
  2. Αμοιβές λογιστή, νομικού, συμβούλου επιχορήγησης σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)
  3. Διαφήμιση, προβολή, προώθηση
  4. Αναλώσιμα (άμεσα συνδεδεμένα με τη ειδικότητα του ιατρού)
  5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (ΕΦΚΑ)
  6. Κάλυψη κόστους μισθοδοσίας (καθαρές αποδοχές + ΙΚΑ)
  7. Προμήθεια ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού.
  8. Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου (κτιριακές παρεμβάσεις).

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους.

Υποβολή-Ένταξη-Υλοποίηση

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται στις 05/07/2017 .

Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

1η περίοδος υποβολής: Από 05.07.2017 έως 09.08.2017

2η περίοδος υποβολής: Από 06.09.2017 έως 11.10.2017

3η περίοδος υποβολής: Από 08.11.2017 έως 13.12.2017

VENTUS CONSULTING – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Μπάμπη Αννίνου 8Β, Αθήνα, ΤΚ 111 44

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Θεόδωρος Κοντομέρκος – Διεύθυνση Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

T: +30 210 2110205

F: +30 211 4083127

M: +30 694 2622739

Κωνσταντίνος Πρέντζας

Υπεύθυνος Κεφαλονιάς