Ενημέρωση από το Επιμελητήριο για την αναδρομική τροποποίηση ΚΑΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ- ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔ- ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών:

  • Σε επιχειρήσεις που, λόγω σφάλματος κατά την προηγούμενη περίοδο, είχαν δηλώσει, ως κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κάποιον που δεν ανταποκρίνονταν στη βασική και κυριότερη δραστηριότητά τους, δίνεται η δυνατότητα να αποκαταστήσουν την ορθότητα της κατάστασης, προβαίνοντας σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔστις αρμόδιες ΔΟΥ μέχρι και την 24η Απριλίου 2020. Η τροποποίηση είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται ήταν ήδη δηλωμένος ως δευτερεύων ΚΑΔ στο μητρώο του φορολογούμενου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης  με τα μεγαλύτερα ακαθάριστά έσοδα του φορολογικού έτους 2019.
  • Επίσης  παρέχεται πλέον η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις που έχουν υποκατάστημα με ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, να συμπεριληφθούν τόσο στο σχήμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού των εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση τίθεται σε προσωρινή αναστολή, όσο και στο δικαίωμα έκπτωσης 40% επί του μισθώματος του υποκαταστήματος, ανεξαρτήτως του ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας της έδρας της επιχείρησης.
  • Διαθέσιμη είναι πλέον στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που μισθώνουν ακίνητο για την εγκατάστασή τους και οι οποίες πλήττονται δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού, να προβούν στην υποβολή υ.δ. για την απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020.
  • Δίνονται οι παρακάτω αναλυτικές οδηγίες για το πώς προτείνεται να εφαρμοστούν οι διορθώσεις – συμπληρώσεις – ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων επιχειρήσεων – εργοδοτών. Η κωδικοποίηση ανήκει στον έγκυρο κόμβο gr
  1. Κλεισμένη Επιχείρηση: Επιχείρηση που η επιχειρηματική λειτουργία της (εν μέρει ή εν όλω) έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής.

Μια επιχείρηση δικαιούται να χαρακτηριστεί ως Κλεισμένη, εάν τουλάχιστον ένα από τα εξής ΚΑΔ συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των κλεισμένων βάσει ΚΑΔ από εντολή δημόσιας αρχής σύμφωνα με την από 17.3.2020 ΥΑ του Υπ. Οικονομικών:

α) ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας στις 20/3/2020,

β) ΚΑΔ Δευτερεύουσας Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση τη δήλωση Ε3 για το έτος 2018,

γ) ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας τουλάχιστον ενός εκ των Υποκαταστημάτων της

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 15.3.2020 ΈΩΣ 30.4.2020

  1. Πληττόμενη Επιχείρηση: Επιχείρηση που πλήττεται σημαντικά από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.

Μια επιχείρηση δικαιούται να χαρακτηριστεί ως Πληττόμενη, εάν τουλάχιστον ένα   από τα εξής ΚΑΔ συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των πληττόμενων βάσει ΚΑΔ, σύμφωνα με την από 17.3.2020 ΥΑ του Υπ. Οικονομικών, όπως ισχύει, και δεν ανήκει στη λίστα των κλεισμένων: α) ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας στις 20/3/2020,β) ΚΑΔ Δευτερεύουσας Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση τη δήλωση Ε3 για το έτος 2018.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρωπροκύπτει ότι για τις επιχειρήσεις που με βάση το 2.α ή/και το 2.β μπορούν να χαρακτηριστούν ως πληττόμενες και με βάση το 1.γ μπορούν να χαρακτηριστούν ως κλεισμένες, δίδεται δυνατότητα επιλογής, σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση, δηλ. η επιχείρηση-εργοδότης ήταν κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής και συνεπώς το προσωπικό ήταν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας από 15.3.2020 μέχρι 30.4.2020 (και συνεπώς το προσωπικό δεν εργαζόταν από το β 15νθημερο Μαρτίου και ο εργοδότης δεν υποχρεούται σε καταβολή αποδοχών) ή ο εργοδότης ήταν πληττόμενος αλλά η επιχείρηση είναι λειτουργούσα και οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού του μπορούν να τεθούν για μέρος ή για το σύνολο αυτού σε αναστολή με δήλωση του εργοδότη από την 24.3.2020 και μέχρι την 20.4.2020 σταδιακά και σε διαφορετικές ημερομηνίες και η κάθε αναστολή να διαρκεί 45 ημέρες (δηλ πχ ένας εργαζόμενος μπορεί να τίθεται σε αναστολή την 24.3.2020 και η λήξη της να είναι την 7.5.2020 ή από 20.4 και μέχρι την 5.6.2020)

Η εν λόγω δυνατότητα της επιλογής προστέθηκε στο σύστημα από τις 11/4 και αφορά τόσο αρχικές / συμπληρωματικές δηλώσεις, όσο και ορθή επανάληψη δηλώσεων που είχαν υποβληθεί μετά την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τα Υποκαταστήματα στις 6/4/2020.

Σημειώνεται ότι η επιλογή έχει ισχύ για την κάθε δήλωση της ίδιας επιχείρησης ξεχωριστά, επομένως επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα επιλογής, μπορούν να υποβάλουν δύο (ή και παραπάνω) διαφορετικές δηλώσεις με διαφορετική κατηγορία υπαγωγής στην κάθε μία. Έτσι, αν για μία επιχείρηση προκύπτει η δυνατότητα επιλογής κατηγορίας υπαγωγής, όπως περιγράφηκε παραπάνω, τότε μπορεί να επιλέξει να εκτελέσει τις εξής ενέργειες:

> Για αρχική / συμπληρωματική δήλωση η οποία έχει υποβληθεί μετά την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας για τα Υποκαταστήματα στις 6/4/2020, μπορεί, μέσω υποβολής ορθής επανάληψης αυτής, να αλλάξει την κατηγορία υπαγωγής, είτε από κλεισμένη σε πληττόμενη, είτε από πληττόμενη σε κλεισμένη.

> Για αρχική / συμπληρωματική δήλωση η οποία έχει υποβληθεί πριν την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας για τα Υποκαταστήματα στις 6/4/2020, η οποία έχει υποβληθεί ως πληττόμενη και είναι επιθυμητό ένα μέρος των εργαζόμενων σε αυτή να δηλωθούν σε αναστολή με κατηγορία υπαγωγής κλεισμένη, θα πρέπει να κάνει ανάκληση των αναστολών τους από την συγκεκριμένη δήλωση με ορθή επανάληψη αυτής και να υποβάλει νέα δήλωση, ως κλεισμένη, όπου θα δηλώνει σε αναστολή τους συγκεκριμένους εργαζόμενους.

Επιπροσθέτως, με την δυνατότητα της ορθής επανάληψης μιας αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης, μπορεί μία επιχείρηση, εκτός από τη μεταβολή της κατηγορίας υπαγωγής υπό τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, να πραγματοποιήσει και τις εξής αλλαγές:

> ανάκληση δήλωσης εργαζόμενου/ων σε αναστολή της/των σύμβασης/εων

> προσθήκη ή/και διόρθωση στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωσηακινήτου

Ενώ για τις παρακάτω δύο ενέργειες, απαιτείται η υποβολή νέας συμπληρωματικής δήλωσης

> προσθήκη επιπλέον εργαζομένου/ων σε αναστολή της/των σύμβασης/εων εργασίας,

> συμπλήρωση εργαζομένων που η σύμβαση τους ορισμένου χρόνου έχει λήξει (είτε με οικειοθελή αποχώρηση εκ μέρους του εργαζομένου είτε κατόπιν καταγγελίας από τον εργοδότη για σπουδαίο λόγο) πριν τη συμβατική ημερομηνία λήξεως της και συγκεκριμένα εντός του διαστήματος 1 έως 20.3.2020.

Το Επιμελητήριο δέχεται ερωτήσεις στο email: epimelitirio247@eeki.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ