Ενισχύσεις σε ΑΠΕ και πρωτογενής τομέας

Η πρόσφατη έκθεση της Eurostat παρουσιάζει σημαντικά στοιχεία για το μερίδιο των ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση των 28 της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση αναφέρονται οι στόχοι που έχει θέσει κάθε κράτος-μέλος για το 2020 και αφορούν το ποσοστό της κατανάλωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σε ποιο επίπεδο αυτοί είχαν επιτευχθεί μέχρι το 2016.

Χαρακτηριστικό των στοιχείων της έκθεσης είναι πως δεκαεπτά (17) χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν τον στόχο τους, ενώ έντεκα (11) το έχουν επιτύχει και συνεχίζουν.

Στην προσπάθεια των κρατών-μελών να επιτύχουν τους ενεργειακούς τους στόχους, συμβάλλει η απόφαση της Επιτροπής να επενδύσει περισσότερα από δύο (2) δισεκατομμύρια ευρώ από τα συνολικά κονδύλια του προγράμματος εργασίας Horizon 2018-2020 στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας, της ηλεκτρομαγνητικής ικανότητας, της αποκεντροποίησης των αποθεμάτων κτηρίων και της ενσωμάτωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καθαρής ενέργειας), η καινοτομία που θα προωθήσει τη χρήση των ΑΠΕ στην Ευρώπη θα αποτελέσει το «κλειδί» για την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα.

Βασική προτεραιότητα της Κομισιόν είναι η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που θα βοηθήσει την ανάπτυξη της καινοτομίας, απλουστεύοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση στο κομμάτι της έρευνας και ενισχύοντας τη μετατροπή της γνώσης σε εμπορικά βιώσιμα προϊόντα. Επιπλέον, σκοπός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η προώθηση της συνεργασίας και των σχέσεων μεταξύ των ερευνητών, των παραγωγών, αλλά και των συναφών εταιρειών και βιομηχανιών του αγροδιατροφικού τομέα για την περαιτέρω διάδοση της καινοτομίας στις ΑΠΕ.

Τέλος, στην έκθεση γίνεται ειδική μνεία στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις διάφορες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται στον πρωτογενή τομέα και εστιάζει στην προώθηση καθαρών λύσεων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας βιολογικών πρώτων υλών.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές, ότι τα προγράμματα ενίσχυσης των αγροτών που τρέχουν σήμερα (Σχέδια βελτίωσης, δράσεις στα μέτρα 4.1.1 και 4.1.3), όπως και το επερχόμενο Leader, μας δίνουν μία ευκαιρία ώστε ο πρωτογενής τομέας στα νησιά μας Κεφαλονιά και Ιθάκη, να καταστεί ανταγωνιστικός να εκσυγχρονισθεί και να γίνει ποιοτικότερος, με εφαρμογές όπως είναι η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων και η εφαρμογή λογισμικών διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Έχουμε περάσει σε μία νέα εποχή πλέον, στην οποία αν θέλουμε να έχουμε ρόλο πρωταγωνιστικό, οφείλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να παρακολουθούμε τις κατευθύνσεις που δίνονται και βεβαίως να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που μας προσφέρονται.

 

*Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.