Επαναπροκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ Δ.Ε ΠΥΛΑΡΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ.

Ἡ Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Θεμάτων νομίμως ἐκπροσωπουμένη ἀπό τό Ἡγουμενοσυμβούλιον αὐτῆς, σέ συνέχεια προηγούμενων δημοσίων ἀνακοινώσεών της, ἐπαναπροκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμόὁ ὁποῖος καί εἶχε ἀνασταλεῖ ἐξαιτίας τυπικῶν παραλείψεων στό κείμενο τῆς δημόσιας ἀνακοίνωσης, διά τήν ἐκμίσθωση ἑνός ἀκινήτου της πού ἀποτελεῖται ἀπό δύο ἰσόγεια καταστήματα πού δύνανται νά συγχωνευθοῦν, στήν Ἁγ. Εὐφημία Δ.Ε. Πυλάρου, Δήμου Κεφαλονιάς καί ἀνακοινώνει τά κάτωθι:

Διά τῆς παρούσης ἀκυρώνεται καί καταργεῖται κάθε προηγούμενη ἀνακοίνωσις διά τήν προκηρύξη δημόσιου πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ ἐκμίσθωσης τῶν ἀκινήτων αὐτῶν πού περιγράφονται κατωτέρω, ἡ ὁποία ἐστάλη πρός δημοσίευση στόν ἠλεκτρονικόν τύπον καί ἡ ὁποία δέν δημοσιεύθηκε ἐπακριβῶς, ἢτοι α) ἐνώ ὁρίζετο προθεσμία ἑπτά ἡμερῶν διά τούς ἐνδιαφερομένους, ἐξ σφάλματος δημοσιεύθη προθεσμία δέκα ἡμερων, β) ἐνῶ ὁρίζετο, ὃτι ἐντός ἑπτά ἡμερῶν ἀπό τῆς προκήρυξης τοῦ διαγωνισμοῦ, θά ὁλοκληροῦτο ἡ δημοπρασία, δέν δημοσιεύθηκε τήν ἲδια ἡμερομηνία ἀπό τό σύνολο τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τύπου μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργηθεῖ μεγάλη σύγχυση στούς ἐνδιαφερομένους, γ) ἐκ λάθους δέν περιεγράφησαν τά ἀκίνητα ἐπακριβῶς, ὣστε νά γνωρίζουν οἱ ἐνδιαφερόμενοι περί τίνος πρόκειται μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργηθεῖ ἐπίσης σύγχυση καί ἀπορία εἰς τούς ἐνδιαφερομένους, καί δ) ἐκ λάθους ἐπίσης δέν ὁρίσθηκε συγκεκριμένη ὣρα κατάθεσης τῶν σφραγισμένων σέ φάκελλο προσφορῶν.

Διά τοῦτο μέ τήν παρούσα νόμιμη καί παραδεκτή ἀνακοίνωση δημόσιου πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ, ἐπαναπροκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός διά τήν ἐκμίσθωση ἑνός μόνον ἀκινήτου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεμάτων, μέ τούς κάτωθι ὃρους:

Α. Ἡ Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Θεμάτων νομίμως ἐκπροσωπουμένη ἀπό τό Ἡγουμενοσυμβούλιον αὐτῆς πρόκειται νά ἐκμισθώσει ἀκίνητο ἰσογείου καταστήματος πού ἀποτελεῖται ἀπό δύο (2) ἰσόγεια καταστήματα (ἑνός μεγάλου καί ἑνός μικροῦ) πού δύνανται λειτουργικῶς νά συχγωνευθοῦν, συνολικῆς ἐπιφανείας 104 τ.μ. (πλέον ἢ ἒλαττον) ἐπί τῆς παραλιακῆς ὁδοῦ στήν Ἁγία Εὐφημία στό οἰκ. τετράγωνο 28, Δ.Ε. Πυλάρου, Δήμου Κεφαλονιᾶς (πλησίον ἀρτοποιείου καί καφετέριας), τά ὁποία δύνανται νά λειτουργήσουν ὡς ἓνα κατάστημα ὑγειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος, ἢτοι καφετέριας ἢ καφενείου ἢ μαζικῆς ἐστίασης ἢ ψησταριᾶς ἢ ἀναψυκτηρίου, ἀλλά καί ὡς κατάστημα πώλησης π.χ. τουριστικῶν εἰδῶν (σουβενίρ), εἰδῶν λαϊκῆς τέχνης κ.ο.κ..

Β. Ὁ πλειοδοτικός διαγωνισμός – δημοπρασία θά γίνει εἰς τό Γραφεῖο τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Εὐφημίας χωρίου Ἁγίας Εὐφημίας, προκειμένου νά διευκολυνθοῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι, ἢτοι τήν Τρίτη 15 Μαῒου 2018, ὃπου θά ἀνοιχθοῦν οἱ κλειστοί φάκελλοι μέ τίς προσφορές τῶν ἐνδιαφερομένων ἀπό τό Ἡγουμενοσυμβούλιον. Δύνανται οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἐφ ὃσον τό ἐπιθυμοῦν νά παρευρίσκονται. Δίδεται δέ προθεσμία ἀπό Δευτέρα 16 Ἀπριλίου 2018 ἓως καί Παρασκευή 11 Μαῒου 2018 διά τήν κατάθεση προσφορῶν ἐντός κλειστοῦ φακέλλου. ( Εἰς τόν φάκελλον ἐξωτερικῶς νά ἀναγράφεται ὂνομα, ἐπίθετο, πατρώνυμο, τηλέφωνο σταθερό ἢ κινητό τοῦ ἐνδιαφερομένου).

Γ. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά ὑποβάλλουν τήν προσφορά τους ἐντός κλειστοῦ φακέλλου ἐντός τῆς ἀνωτέρῳ τιθέμενης προθεσμίας, ἢτοι ἀπό Δευτέρα 16-04-2018 ἓως καί Παρασκευή 11-05-2018 καί ἀπό ὣρα 09:00π.μ. ἓως καί 14:00μ.μ. στά Γραφεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, στόν Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. Σπυρίδωνα Πετεινᾶτο ἢ στόν Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Γεράσιμον Καβαλλιερᾶτον.

Δ. Ἡ Μίσθωσις τοῦ ἀκινήτου θά ἒχει διάρκεια τέσσερα ἒτη καί δέν ἐπιτρέπεται ἡ ὑπομίσθωσις.

Ε. Δέν ἐπιτρέπεται καμία τεχνική παρέμβασις στό ἐνοικιαζόμενο ἀκίνητο ἂνευ γραπτῆς ἐγκρίσεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Θεμάτων.

ΣΤ.Ἡ συμμετοχή εἰς τόν ὡς ἂνω δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό σημαίνει τήν ἀνεπιφύλακτη ἀποδοχή τῶν ὃρων αὐτοῦ ὃπως τίθενται μέ τήν παρούσα.

Ζ. Ἃμα τῆς ὁλοκλήρωσης τῆς σχετικῆς διαδικασίας καί τῆς ἐπικύρωσης τοῦ ἐν λόγῳ ἀκινήτου στόν πλειοδότη καί πλέον μισθωτή, ὡς ἐγγύηση καλῆς χρήσεως καί τήρησης τῶν ὃρων τῆς παρούσας θά καταβληθοῦν δύο (2) μισθώματα στό ὓψος πού θά ἐπικυρωθοῦν, ὡς ἐγγύηση σύμφωνα μέ τίς κοινές διατάξεις περί μισθώσεων.

Η. Θά συνταχθεῖ ἰδιωτικόν Συμφωνητικόν μιθώσεωςν τό ὁποῖον θά ἀποδεχθοῦν καί θά συνυπογράψουν καί οἱ δύο πλευρές.

Ἐνημερώνουμε, τέλος, διά τῆς παρούσης, ὃλους ὃσους κατέθεσαν δυνάμει τῆς προηγούμενης ἀνακοίνωσης, σέ σφραγισμένο φάκελλο προσφορά εἲτε στόν Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. Σπυρίδωνα Πετεινᾶτο στό Γραφεῖο του στήν Ἱερά Μητρόπολη, εἲτε στόν Ἡγούμενον τῆς Μονῆς ὃτι:

α)οἱ προσφορές δέν ἒχουν ἀνοιχθεῖ οὒτε θά ἀνοιχθοῦν, β) ὃτι δύνανται νά τίς πάρουν πίσω καί γ) ὃτι ὃσοι ἐκ τῶν ἐνδιαφερομένων τίς πήραν πίσω δύνανται νά τίς ἐπανακαταθέσουν, ἢτοι νά καταθέσουν ἐκ νέου τήν προσφορά τους.

 

Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Κοιμήσεως Θεοτόκου Θεμάτων