Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΚΙ

Ο πρόεδρος της ΕΠΣΚΙ Θέμης Βαλσαμής

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15-5-2018 και ώρα 19:30’ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Ε.Α.Κ. / Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

α) Εκλογή γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ. μαζί με τον Πρόεδρο. Σύμφωνα με το Καταστατικό(άρθρο 36 παρ.1γ), της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

β) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

γ) Διοικητικός Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ./ Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

δ) Εκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού 2017.

ε) Εκθεση και έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού 2018

στ) Συζήτηση και έγκριση προτάσεων που θα υποβληθούν από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. και τα σωματεία.

ζ) Αλλα θέματα.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, δηλαδή Τετάρτη 16-5-2018 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.