Η απόφαση της ΕΔΑΚΙ για την απόρριψη του χρησιδανείου του ΦΟΔΣΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 5 & ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ Τ.Κ. 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΗΛ: 26710 -28692 FAX: 26710 26020ΕΜΑΙL: diadkef@otenet.grΑΡ.ΓΕΜΗ:12256513400ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της 38ης Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε ΟΤΑ της 17ηςΔεκεμβρίου 2020.

Αριθμός Απόφασης 140/2020ΠερίληψηΛήψη απόφασης περί Σύμβασης χρησιδανείου ακινήτων της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. προς τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων Α.Ε. των Ο.Τ.Α.Στο Αργοστόλι, σήμερα την 17η Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης ( χρήση τεχνολογίας του e: Presence.gov.gr) , σύμφωνα με την αρ. Εγκ.163/33282/29-05-2020 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, κατόπιν της υπ. αριθμ. 503/16- 12-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, προς όλα τα Μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία – καθώς από το σύνολο έντεκα (11) μελών, συμμετέχουν και τα έντεκα (11) μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Γαβριελάτος Αργύριος

2)Βανδώρος Παναγής
3) Πεφάνης Σπυρίδων

4.)Κωνσταντάτος Ιωάννης 5. Ματιάτος Σπύρος

6.) Ραδίτσας Νικόλαος 7.Ματιάτος Σπυρίδων
8.) Κωνσταντάτος Διονύσιος 9. Μινέτος Διονύσιος
10.) Καβαλιεράτος Γεώργιος10.ΖαμπέληΣπυριδούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ: ουδείς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Νομικός Σύμβουλος της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. κος Βασίλειος Ζησιμάτος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Νομικό Σύμβουλο κ. Ζησιμάτο Βασίλειο όπου εισηγήθηκε το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 226 Α του Ν 4555/18 που προστέθηκε με το άρθρο 93 του ν 4685/20 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 92 στις 7-5-20, για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, συστήνεται για κάθε μία από αυτές Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, με έδρα εντός των ορίων της κάθε Περιφέρειας που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ μετέχουν υποχρεωτικά η οικεία Περιφέρεια και όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας αυτής.
Οι Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθμιδικοί ΦΟΔΣΑ έχουν τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 227 και της παραγράφου 8 του άρθρου 225 του Ν4555/18.
Οι αρμοδιότητες του άρθρου 228 του Ν 4555/18 ασκούνται από τις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων και από την ΕΔΑΚΙ ΑΕ για τους δήμους της Νήσου Κεφαλλονιάς.Οι δύο νέοι Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθμιδικοί ΦΟΔΣΑ καθίστανται καθολικοί διάδοχοι σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ σε κάθε μία από τις δύο ως άνω Περιφέρειες, καθώς και των εγκαταστάσεων υγειονομικής ταφής αποβλήτων, μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων και λοιπών εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων μελών τους, ενώ υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων έργου. Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που εξυπηρετούν τις ανάγκες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων.
Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται Επιτροπή Καταγραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των τυχόν καταργούμενων νομικών προσώπων, αποτελούμενη από έναν (1) εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον Πρόεδρο του καταργούμενου ΦΟΔΣΑ και έναν (1) εκπρόσωπο που ορίζει η οικεία Περιφέρεια με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία σύστασής της και αποστέλλει τη σχετική έκθεση μέσα σε πέντε (5) ημέρες στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη κατάργησης των νομικών προσώπων και περιέλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων ΦΟΔΣΑ στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής. Η απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, είναι απόλυτα σαφές ότι ο νόμος επιτάσσει την μεταβίβαση όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΕΔΑΚΙ στον νέο φορέα κατά πλήρη κυριότητα.

Ουσιαστικά δηλαδή ο νόμος επιβάλλει την πλήρη αποξένωση της ΕΔΑΚΙ από την περιουσία της η οποία όχι μόνο θα χρησιμοποείται από τον νέο φορέα για τις ανάγκες λειτουργίας του αλλά αυτός καθίσταται πλήρης και αποκλειστικός κύριος σε όλα τα κινητά και ακίνητα που μέχρι σήμερα ανήκαν στην ΕΔΑΚΙ τα οποία αποδίδονται και περιέρχονται στην κυριότητα και όχι απλά στην χρήση του νέου ΦΟΔΣΑ. Προς τούτο μάλιστα, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής που μεταγράφεται στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου και καταχωρείται στο κτηματολογικό φύλλο των ακινήτων για τα ακίνητα που βρίσκονται σε κτηματογραφημένη περιοχή.Περαιτέρω, μέχρι σήμερα η κατά την παρ. 9 του άνω άρθρου επιβαλλόμενη διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης (εν προκειμένω η με αριθμό 185197/2020 πράξη) δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα σε ΦΕΚ και δεν μπορεί και να δημοσιευτεί νόμιμα καθώς δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου και ειδικότερα με αυτήν διαπιστώνεται η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων της ΕΔΑΚΙ και αποφασίζεται μόνο η περιέλευση στον νέο Φορέα της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΕΔΑΚΙ χωρίς να καταργείται αυτή ως νομικό πρόσωπο, άρα η πράξη πάσχει ως προς το ήμισύ της και δεν είναι απολύτως σύννομη.
Σε κάθε περίπτωση και ενώ ο νόμος είναι σαφής ως προς τον τρόπο μεταβίβασης της περιουσίας της ΕΔΑΚΙ στον νέο Φορέα (καθολική διαδοχή, μεταβίβαση πλήρους κυριότητας κλπ, όπως άλλωστε καταγράφεται σαφώς και στην άνω αναφερόμενη διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης – οράτε 3η σελίδα αυτής), χθες 16-12-2020 εστάλη με email από Δικηγόρο της περιφέρειας Ιονίων Νήσων ένα σχέδιο σύμβασης χρησιδανείου ορισμένου χρόνου και μας ζητήθηκε προφορικά και κατά παράκαμψη – παράβαση των σχετικών διατάξεων που καθορίζουν τον τρόπο επικοινωνίας των φορέων του Δημοσίου, η ΕΔΑΚΙ να υπογράψει την σύμβαση αυτή, με την οποία τα ακίνητά της θα περιέρχονται όχι κατά πλήρη κυριότητα αλλά μόνο κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα στον νέο φορέα για 30 έτη.Το χρησιδάνειο, όπως προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα (άρθρα 810 και επ.) είναι καταρχάς μια νόμιμη και έγκυρη σύμβαση, πλην όμως εν προκειμένω δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε καμμία περίπτωση, διότι απλούστατα δεν προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 226 Α του νόμου 4555/2018, το οποίο επιβάλλει, όπως προλέγω, την μεταβίβαση των ακινήτων από την ΕΔΑΚΙ στον νέο φορέα κατά πλήρη κυριότητα χωρίς να προβλέπει την εναλλακτική λύση της παραχώρησης των ακινήτων κατά χρήση μόνο με χρησιδάνειο, ούτε κανέναν άλλο τρόπο απόδοσης των ακινήτων, παρά μόνο την καθολική διαδοχή η οποία νομικά σημαίνει μεταβίβαση της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας.Συνεπώς αν υπογραφεί η σύμβαση χρησιδανείου που προτείνεται από την περιφέρεια, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι επιταγές του άρθρου 226 Α και ουσιαστικά ζητείται από την ΕΔΑΚΙ να συναινέσει σε μια παράκαμψη των όσων ορίζει ρητά και με σαφήνεια η εν λόγω διάταξη, να κάνει δηλαδή κάτι διαφορετικό από αυτό που επιτάσσει το άρθρο 226 Α, δηλαδή να υπογράψει σύμβαση χρησιδανείου για τα ακίνητά της, που είναι μεν νόμιμη ως σύμβαση, πλην όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί εν προκειμένω καθώς δεν προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 226Α ως εναλλακτικός τρόπος μεταβίβασης των ακινήτων στον νέο περιφερειακό διαβαθμιδικό φορέα.Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο κος Ματιάτος Σπυρίδων (λόγω συνωνυμίας με άλλο μέλος του Δ.Σ. διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο μέλος δεν είναι ο κος Ματιάτος Α/δήμαρχος Ομαλών) ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την άποψη του και χαρακτήρισε την υπογραφή σύμβασης χρησιδανείου ως εξής: « είναι απαράδεκτο – δεν είμαστε αυτοί που θα παραχωρήσουμε την περιουσία του κεφαλλονίτικου λαού – με την υπογραφή του χρησιδανείου υπάρχει περίπτωση παραχώρησης σε τρίτους»
Στην συνέχεια ο κος Καβαλιεράτος Γεώργιος χαρακτήρισε αυτή τη λύση υπογραφής της σύμβασης χρησιδανείου «πρωτόγνωρη για τα χρονικά και αδαής ( χωρίς γνώση στο αντικείμενο).Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Γαβριελάτος Αργύριος παίρνοντας το λόγο στη συνέχεια είπε τα εξής: « έχουμε προχωρήσει ως προς την ένταξη του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων» με αυτό τον τρόπο καταργούνται αρμοδιότητες του Δήμου Αργοστολίου – των Τεχνικών Υπηρεσιών του και της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. , αν το έργο δεν δημοπρατηθεί θα έχουν την ευθύνη για ότι προκύψει – η υπογραφή της σύμβασης χρησιδανείου δεν υφίσταται νομικά- δεν έχουμε δικαίωμα παραχώρησης περιουσίας που αποκτήθηκε από ανταποδοτικά τέλη – χρήματα των δημοτών της Κεφαλονιάς. Στάλθηκε το κείμενο της εν λόγω σύμβασης χρησιδανείου, χωρίς συνοδευτικό επίσημο έγγραφο υπογεγραμμένο αλλά με mail από Δικηγόρο του Περιφερειακού Φορέα στον Νομικό μας Σύμβουλο σε μορφή word».To λόγο πήρε ο κος Μινέτος Διονύσιος ο οποίος ανάφερε τα εξής: «Υπάρχει Κανονισμός Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών & Οργανισμών του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που προδιαγράφει αναλυτικά πώς και με ποιον τρόπο επικοινωνούν οι δημόσιες υπηρεσίες μεταξύ τους για τα ζητήματα που τις απασχολούν. Απορώ πραγματικά, με την ακολουθητέα διαδικασία στην προκειμένη περίπτωση, όπου για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα – για το αίτημα της σύναψης χρησιδανείου επί ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της ΕΔΑΚΙ ΑΕ – επιλέγεται η διαδικασία αποστολής ενός ουσιαστικά «ανώνυμου» μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μιας διαπροσωπικής επικοινωνίας από απόσταση (τηλεφωνική επικοινωνία) από το φερόμενο δικηγόρο του Διαβαθμικού ΦΟΣΔΑ προς τον πρόεδρο της ΕΔΑΚΙ ΑΕ, χωρίς την επιλογή της προσφορότερης μεθόδου του γραπτού λόγου με την υποβολή έγγραφου αιτήματος με αριθμό πρωτοκόλλου, με αναφορά στις προς εφαρμογή διατάξεις, υπογραφή συντάκτη και νόμιμου εκπροσώπου, σφραγίδα κλπ.Η Δημόσια Διοίκηση προκειμένου να πραγματοποιήσει το ποικιλόμορφο έργο της χρησιμοποιεί σε ολόκληρη την ιεραρχική κλίμακά της κυρίως το γραπτό λόγο με την μορφή Διοικητικών Εγγράφων. Ειδικότερα δε, όταν πρόκειται για τόσο σοβαρά ζητήματα όπου ένα συλλογικό όργανο, το ΔΣ της ΕΔΑΚΙ ΑΕ, καλείται να αποφασίσει επί του ζητήματος της δημιουργίας βαρών σε μεγάλης αξίας ακίνητα, με την μορφή μίας σύμβασης ενοχικού δικαίου όπως είναι το χρησιδάνειο, για περίοδο 30 ετών.
Θεωρώ καταρχήν, ότι τα προαναφερόμενα γεγονότα δείχνουν έλλειμμα αντίληψης για την σοβαρότητα των διαχειριζόμενων ζητημάτων.
Ο κος Μινέτος στην συνέχεια ενημέρωσε το σώμα για σχετικές ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου στο πλαίσιο της δημοπράτησης του έργου: «Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου που συνέταξε τη μελέτη του έργου και το ενέταξε στο ΕΣΠΑ, στις 29-09-2020 απέστηλε αίτημα για προέγκριση δημοπράτησης του έργου προς στο αρμόδιο Υπουργείο. Να σημειωθεί, ότι όλο το προηγούμενο διάστημα της υποβολής του αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης,, υπήρχε συνεχής διαβούλευση και επικοινωνία με τους αρμοδίους υπηρεσιακούς παράγοντες και ενσωματώθηκαν όλες οι παρατηρήσεις που έγιναν από την πλευρά του Υπουργείου στα τελικά Τεύχη Δημοπράτησης. Καθώς ο χρόνος περνούσε, χωρίς την λήψη απάντηση, στάλθηκε το αριθ/ πρωτ. 23964 έγγραφο από το Γραφείου Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, στις 29-11-2020, προς το αρμόδιο υπουργείο με το εξής περιεχόμενο:
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1):«ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ-ΟΕΔΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:“ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ”
ΣΧΕΤ.: 1. Η με Α/Α ΟΠΣ 1465 με Αριθ. Πρωτ. Οικ.5101/28-4-2016 Πρόσκληση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ της Ε.Υ.Δ του Ε.Π «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
2. Η με Α/Α ΟΠΣ 1465 με Αριθ. Πρωτ. Οικ.8165/12-7-2016 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ της Ε.Υ.Δ του Ε.Π «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
3. Η αριθμ. 127/2016/Απόφαση της ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος.
4. Η αριθμ. 85/12-12-2019/Απόφαση της ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ με την οποία εγκρίθηκαν εκ’ νέου οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος (ως προς τον «Δικαιούχο» και το φυσικό-οικονομικό αντικείμενο της εν’ λόγω πράξης).
5. Έγκριση και Αποδοχή της Μελέτης με τίτλο: «Έργα Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Επέκτασης ΧΥΤΥ-ΟΕΔΑ Κεφαλλονιάς. (ΑΠΟΦΑΣΗ 03/10-1-2019 ΕΔΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ (ΑΔΑ 6ΚΦΩΟΚΠΧ-ΚΑΙ)
6. Α.Π. 360/23-12-2019 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ Email από Ι. Φραντζή & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.

7. Α.Π. 3211/20-2-2020/ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2020 Δ.Σ. Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ και ΕΔΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ για την πράξη “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ”
8. Α.Π. 3212/20-2-2020/ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2020 Δ.Σ. Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΠΕΡΙ “ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ-ΟΕΔΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»

9. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕMAIL (της 29-9-2020, 9.26 π.μ.) με συνημμένα 11 αρχεία των τευχών διαγωνισμού ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου με αίτημα την προέγκριση δημοπράτησης του εν’ θέματι έργου.
Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, τη συνεχή ηλεκτρονική αλληλογραφία της Υπηρεσίας σας με την Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου Αργοστολίου, προκειμένου να τροφοδοτείται το ΟΠΣ της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. με τα προαπαιτούμενα στοιχεία του έργου (ΥΓΟΣ, Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ.λ.π., τεύχη δημοπράτησης) αλλά και επειδή έχει παρέλθει διάστημα δύο μηνών από το αίτημα μας για προέγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ-ΟΕΔΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» παρακαλείσθε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες.Επειδή και πάλι ο χρόνος περνούσε, χωρίς την λήψη κάποιας απάντησης, στάλθηκε καιμ δεύτερο έγγραφο με αριθ. πρωτ. 25062/15-12-2020 προς το αρμόδιο Υπουργείο, με το εξής περιεχόμενο:
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1):
«ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ-ΟΕΔΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ”
ΣΧΕΤ.:
1. Η με Α/Α ΟΠΣ 1465 με Αριθ. Πρωτ. Οικ.5101/28-4-2016 Πρόσκληση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ της Ε.Υ.Δ του Ε.Π «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
2. Η με Α/Α ΟΠΣ 1465 με Αριθ. Πρωτ. Οικ.8165/12-7-2016 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ της Ε.Υ.Δ του Ε.Π «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
3. Η αριθμ. 127/2016/Απόφαση της ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος.
4.Η αριθμ. 85/12-12-2019/Απόφαση της ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ με την οποία εγκρίθηκαν εκ’ νέου οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος (ως προς τον «Δικαιούχο» και το φυσικό-οικονομικό αντικείμενο της εν’ λόγω πράξης).
5.Έγκριση και Αποδοχή της Μελέτης με τίτλο: «Έργα Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Επέκτασης ΧΥΤΥ-ΟΕΔΑ Κεφαλλονιάς. (ΑΠΟΦΑΣΗ 03/10-1-2019 ΕΔΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ (ΑΔΑ 6ΚΦΩΟΚΠΧ-ΚΑΙ)
6. Α.Π. 360/23-12-2019 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ Email από Ι. Φραντζή & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
7. Α.Π. 3211/20-2-2020/ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2020 Δ.Σ. Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ και ΕΔΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ για την πράξη “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ”

8. Α.Π. 3212/20-2-2020/ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2020 Δ.Σ. Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΠΕΡΙ “ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ-ΟΕΔΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»
9. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕMAIL(της 29-9-2020, 9.26 π.μ.) με συνημμένα 11 αρχεία των τευχών διαγωνισμού ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου με αίτημα την προέγκριση δημοπράτησης του εν’ θέματι έργου.

10. Το από 28-11-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Γραφείου Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Δήμου Αργοστολίου με συνημμένο το Α.Π. 23946/27-11-2020 έγγραφο του Δήμου Αργοστολίου.
Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, και επειδή:

  1. Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση στο αίτημά μας για προέγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ-ΟΕΔΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ».
  2. Έχει παρέρθει σημαντικό χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματός μας, στις 29-9-2020, για προέγκριση δημοπράτησης του προαναφερόμενου έργου το οποίο ωρίμασε έπειτα από συνεχή ηλεκτρονική αλληλογραφία της Υπηρεσίας σας με την Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου Αργοστολίου, προκειμένου να τροφοδοτείται το ΟΠΣ της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. με τα προαπαιτούμενα στοιχεία του έργου (ΥΓΟΣ, Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ.λ.π., τεύχη δημοπράτησης).
  3. Στις 05-09-2020 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Β’ Κύτταρο του ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η εναπόθεση των απορριμμάτων στη θέση αυτή και να γίνεται πλέον στο Α’ Κύτταρο του οποίου όμως η λειτουργία είχε ολοκληρωθεί πριν από 15 περίπου χρόνια. Κατά συνέπεια, η χρήση του Α’ Κυττάρου είναι μια προσωρινή λύση έκτακτης ανάγκης και δεν μπορεί να συνεχίζεται στο διηνεκές τόσο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος όσο και για λόγους νομιμότητας.
  4. Με την σταδιακή ομαλοποίηση των τουριστικών ροών προς το νησί μας από το ερχόμενο καλοκαίρι, αναμένεται να καταστεί επιτακτική η ανάγκη της άμεσης κατασκευής και λειτουργίας του Γ’ Κυττάρου και των λοιπών εγκαταστάσεων του ΧΥΤΥ όπως προβλέπονται στην μελέτη.

Επιθυμούμε να επανέλθουμε στο ζήτημα της προέγκρισης δημοπράτησης του έργου και να ζητήσουμε την επίσπευση των ενεργειών σας.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η Μελέτη στο σύνολό της (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός, τιμολόγια, σχέδια, ΥΓΟΣ κλπ) και τα τεύχη του διαγωνισμού, αποτελούνπνευματική ιδιοκτησία των συνταχτών της και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργοστολίου. Κατά συνέπεια, τυχόν αιτήματα που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν στο μέλλον προς εσάς για χρήση του εν λόγω υλικού από τρίτους (π.χ. ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε κλπ)επιβάλλεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να τύχουν της έγκρισής μας.
Μέχρι και σήμερα, δεν έχει υπάρξει απάντηση επί των ανωτέρω εγγράφων. Προφανώς, από το περιεχόμενο του Σχεδίου Χρησιδανείου που έχουμε σήμερα στα χέρια μας συνάγεται ότι έχει ανασταλεί η διαδικασία δημοπράτησης του έργου μετά από παρέμβαση τρίτων προκειμένου να αλλάξουν την ροή της δημοπράτησης. Αυτό έχει ήδη σοβαρές συνέπειες στην έγκαιρη δημοπράτηση, συμβασιοποίησή και κατασκευή του έργου και είναι πλέον ορατός αν όχι αναπόφευκτος ο κίνδυνος, λόγω της τεράστιας καθυστέρησης που υπάρχει, να έχουμε μεσοπρόθεσμα σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε όλο το σύστημα της συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και εναπόθεσης των απορριμμάτων στα νησιά της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Αν αυτό συμβεί, οι επιπτώσεις στην καθαριότητα, τον τουρισμό και την οικονομία του νησιού μας θα είναι μεγάλες. Δύναται δε να δούμε τα απορρίμματα να συσσωρεύονται στους κοινόχρηστους χώρους, όπως έχει συμβεί αλλού στην Ελλάδα, να έχουμε εικόνες δυσφήμησης του νησιού μας ως τουριστικού προορισμούς αλλά και υγειονομικού τύπου θέματα και θέματα υποβάθμισης περιβάλλοντος.
Ο κος Μινέτος Διονύσιος ψηφίζει κατά της υπογραφής σύμβασης χρησιδανείου.Ο κος Ραδίτσας « το σχέδιο σύμβασης χρησιδανείου δεν εστάλη νομοτύπως συνοδευόμενο με επίσημο έγγραφο, η διαβίβαση εγγράφου είναι άτυπη» προτείνει στο σώμα να μην τοποθετηθεί αρνητικά ή θετικά.
Ο κος Πεφάνης Σπυρίδων «Συμφωνώ με τον κο Μινέτο. Πρέπει το σώμα να πάρει πεντακάθαρη αρνητική θέση. Δεν έχουμε δικαίωμα παραχώρησης περιουσίας που αποκτήθηκε από ανταποδοτικά τέλη – χρήματα των δημοτών της Κεφαλονιάς. Η απόφαση μου είναι αυστηρά πεντακάθαρα αρνητική»Ο κος Κωνσταντάτος Διονύσιος : « Ενημερώθηκα σήμερα, συμφωνώ με την τοποθέτηση του νομικού συμβούλου της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. και του κου Μινέτου Διονύσιου και ψηφίζω αρνητικά».
Ο κος Κωνσταντάτος Ιωάννης: « Ύστερα από όλες τις εισηγήσεις των προηγούμενων( του Νομικού Συμβούλου της ΕΔΑΚΙ και των μελών του Δ.Σ.) δεν υπάρχει τίποτα νομότυπο – καταστρατήγηση να περάσουν όλα σε χέρια τρίτων».Ο κος Κωνσταντάτος Ιωάννης ψηφίζει κατά της υπογραφής σύμβασης χρησιδανείου.
Ο κος Ματιάτος Σπυρίδων (δευτερολογεί): «όλα αυτά να γίνουν γνωστά στην κοινωνία, πρέπει να ενημερωθούν οι δημότες, να σταλεί δελτίο τύπου και η απόφαση στα ΜΜΕ,υπάρχει προσπάθεια εξαπάτησης, πρέπει να κινηθούμε νομικά. Καταψηφίζω.»
Ο κος Καβαλιεράτος Γεώργιος (δευτερολογεί) «Πρωτόγνωρο γεγονός. Σιωπή των τοπικών παραγόντων εκτός των Δημάρχων. Θα αγωνιστούμε. Είμαι αρνητικός».
Ο κος Ραδίτσας Νικόλαος (δευτερολογεί): «Ατύπως μας εστάλη μία σύμβαση χρησιδανείου προς υπογραφή, γιατί πρέπει το συμβούλιο να αποφανθεί;»
Ο κος Γαβριελάτος, Πρόεδρος του Δ.Σ. ζητάει από το σώμα αν πρέπει να δεχτεί την πρόταση του κου Ραδίτσα, να μην αποφανθεί σε αρνητική ή θετική ψήφο.
Τα μέλη ψηφίζουν να αποφανθούν αρνητικά.
Ο κος Ματιάτος Σπυρίδων (Α/Δήμαρχος ) ψηφίζει κατά της υπογραφής σύμβασης χρησιδανείου, καθώς και οι κος Βανδώρος Παναγής κα Ζαμπέλη Σπυριδούλα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1).την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.
2). τις τοποθετήσεις όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

•Να απορρίψει το σχέδιο Σύμβασης Χρησιδανείου που στάλθηκε από Δικηγόρο του τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων Α.Ε. των Ο.Τ.Α. ,στον Δικηγόρο της Εταιρείας μας για τους εξής λόγους:

1.Γιατί θεωρεί επαχθή για τα συμφέροντα της Κεφαλονιάς και ειδικότερα της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. τη διάρκεια της αιτούμενης σύμβασης για τριάντα (30) έτη, πολύ περισσότερο όταν σύμφωνα με τη μελέτη του έργου για το οποίον παραχωρείται η περιουσία «αυξάνει τον χρόνο ζωής του χώρου κατά 17 έτη», χρόνο κατά πολύ μικρότερο του αιτούμενου για την παραχώρηση.

2.Γιατί με τη σύμβαση δεν γίνεται σαφές αν τα παραχωρούμενα ακίνητα δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτον και μάλιστα ιδιωτικό φορέα για παράδειγμα μέσω ΣΔΙΤ για οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευση.

3.Γιατί τα παραχωρούμενα ακίνητα έχουν αποκτηθεί με έσοδα από ανταποδοτικά τέλη που εισπράττονται από τους δημότες μέσω των μετόχων Δήμων της Ε.Δ.Α-Κ.Ι., οπότε και η Ε.Δ.Α-Κ.Ι. είναι υπόλογος για τη μεταβίβασή τους και μάλιστα άνευ ανταλλάγματος στους Δήμους μετόχους της και του δημότες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 140/2020

Πιστό Αντίγραφο

Αργοστόλι 17 -12-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ