Η δικαίωση του «Η» και του περιπτερά της Γέφυρας

Με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα ο «Η» στις αρχές του χρόνου έφερε στη δημοσιότητα την υπόθεση της μετεγκατάστασης του περιπτέρου της Γέφυρας και τις ανεπίτρεπτες συμπεριφορές του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Αλέξανδρου Μοσχονά.

Στις 21/2/2019 με τίτλο «Ο περιπτεράς της Γέφυρας στον «Η»: “Δεν αντέχω άλλο την κοροϊδία του Μοσχονά”!»

Στις 22/2/2019 με τίτλο «Ρε συ Γνήσιε, δώστε τα λεφτά του ανθρώπου!..»

Στις 26/2/2019 με τίτλο «Μόκο» απ’ το Λιμενικό Ταμείο για περίπτερο της Γέφυρας!..»

Στις 1/3/2019 με τίτλο «ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΓΕΦΥΡΑΣ: Κε Μοσχονά, ξεκαθάρισε αμέσως τη θέση σου!» και

Στις 23/3/2016 με τίτλο «Για το περίπτερο της Γέφυρας ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ του Λιμενικού Ταμείου»

Από μόνοι τους οι τίτλοι μιλάνε για το περιεχόμενο του κάθε αποκαλυπτικού ρεπορτάζ.

Γι άλλη μία φορά θυμίζουμε το χρονικό της υπόθεσης και την περιπέτεια του περιπτερά κ. Πεφάνη μέσα από τα επίσημα έγγραφα:

  1. Mε την 112/10-11-2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου γνωμοδοτείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Αντώνη Τρίτση (δίπλα στη Γέφυρα Δεβοσέτου) του κ. Πεφάνη Παναγή να μετακινηθεί στην απέναντι πλευρά του δρόμου σε σημείο 15 μέτρα περίπου πιο μακριά από την προτεινόμενη θέση των Τεχνικών Υπηρεσιών, δηλαδή προς την οδό Μερτζάνη.
  2. Με την 137/20-11-2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) του Δήμου υιοθετείται η 112/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου.
  3. Με την 91/7-4-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΠΩΙΟΕ5-ΣΚΩ) ομόφωνα αποφασίζεται «Το περίπτερο επί της οδού Α. Τρίτση (δίπλα στη γέφυρα Δεβοσέτου) του κ. Πεφάνη Παναγή μετατοπίζεται 15 μέτρα πιο μακριά από την προτεινόμενη θέση της Τεχνικής Υπηρεσίας προς την οδό Μερτζάνη».
  4. Με την 190/17-10-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου (ΑΔΑ: 62ΙΦΟΡΗ0-1Ο5) αποφασίζεται ομόφωνα: «1. Εγκρίνει την μετεγκατάσταση του περιπτέρου που βρίσκεται πλησίον Γέφυρας Δεβοσέτου του κ. Πεφάνη Παναγή στο χώρο που απεικονίζεται στο σκαρίφημα που συνοδεύει το υπ. αριθμ. πρωτ. 41664, 42256, 42652/ 22.09.14 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών έργων του Δήμου Κεφαλλονιάς, και συγκεκριμένα στην απέναντι πλευρά της οδού και πάλι σε χώρο αρμοδιότητάς μας, στο παραλιακό πεζοδρόμιο της Αντ. Τρίτση, στο Αργοστόλι, μεταξύ της οδού Μερτζάνη και της οδού πλησίον Εκκλησίας Σισιώτισσας. 2. Αναλαμβάνει τα έξοδα της μετεγκατάστασής του στη νέα του θέση προκειμένου να καταστεί ξανά λειτουργικό, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των χιλίων ευρώ πλέον ΦΠΑ. Για το σκοπό αυτό ψηφίζει πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 70.7336.12 ΚΑΕ εξόδων του Προϋπολογισμού μας χρήσης 2016 το ποσό των 1.240,00 ευρώ».
  5. Με την 196/18-10-2016 απόφαση του αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου (ΑΔΑ: ΩΞΛΙΟΡΗ0-3ΥΠ) «Αναθέτει εργασίες μετεγκατάστασης του περιπτέρου που βρίσκεται στην Ζώνη Λιμένα Αργοστολίου πλησίον της γέφυρας, στον παρακάτω αναφερόμενο Τ.Ι. Οι εργασίες θα γίνουν μέχρι 26-10-2016 και σύμφωνα με την προσφορά του. Η αποζημίωση του ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 1.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων Φ.Ε., οι οποίες θα βαρύνουν τον ίδιο».
  6. Με την 208137/16-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ: 70Ν4ΟΡ1Φ-Χ2Η) εγκρίνεται η 190/2016 απόφαση του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου (σημείο 4 αυτού του ρεπορτάζ).
  7. Με την 225/20-11-2016 απόφαση του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου (ΑΔΑ: 7Δ1ΤΟΡΗ0-ΣΩΠ) και με εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Αλέξανδρου Παρίση ομόφωνα «Συμπληρώνει την αρ. 190/16 απόφαση Δ.Σ. ως προς την χρονική διάρκεια της μετεγκατάστασης περιπτέρου στα πλαίσια του έργου ‘’Διαμόρφωση Παραλιακής ζώνης Γέφυρα –Λαχαναγορά’’, ως εξής αναλυτικά: Η μετατόπιση του περιπτέρου του κ. Πεφάνη θα είναι προσωρινή, γίνεται για λόγους εξωραϊσμού του περιβάλλοντος για την εκτέλεση του Δημοσίου έργου ‘’Διαμόρφωση Παραλιακής ζώνης Γέφυρα-Λαχαναγορά’’ και γίνεται λαμβανομένης υπόψη της αποδοτικότητας της νέας θέσης. Το περίπτερο θα επανέλθει στην αρχική του θέση, μετά την ολοκλήρω-

συνεχεια στη σελιδα 19

συνεχεια απο τη σελιδα 10

ση του έργου. Η σχετική δαπάνη για την προσωρινή μετατόπιση, την επαναφορά του και τις τυχόν φθορές του κατά την μετατόπιση , θα βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελείας του οποίου γίνεται η μετατόπιση, δηλαδή την Υπηρεσία μας.»

  1. Με την 231/2-12-2016 απόφαση του αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου (ΑΔΑ: ΡΒΔΤΟΡΗ0-ΡΗΞ) γίνεται ορθή επανάληψη της προηγούμενης απόφασης του 196/2016 (σημείο 4 αυτού του ρεπορτάζ) με τη μόνη διαφορά από αυτήν ότι «Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από 2-12-16 έως 5-12-16 και σύμφωνα με την προσφορά».
  2. Με την 237536/27-12-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ: ΩΛΟΥΟΡ1Φ-Ξ54) εγκρίνεται η 225/2016 απόφαση του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου (σημείο 7 αυτού του ρεπορτάζ).
  3. Στις 29/12/2016 δημοσιεύεται το 571β/2016 χρηματικό ένταλμα του Λιμενικού Ταμείου (ΑΔΑ: Ψ4ΤΟΟΡΗ0-ΘΤΟ) για το ποσό των 1.240 ευρώ για «μετακίνηση περιπτέρου στο Αργοστόλι» κατ’εφαρμογή της 190/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (σημείο 4) και της 231/2016 απόφασης του προέδρου (σημείο 8 αυτού του ρεπορτάζ). Το ένταλμα εκδίδεται στο όνομα του Τ.Ι. στον οποίο είχε γίνει η ανάθεση με τις 196/2016 και 231/2016 αποφάσεις του προέδρου (σημεία 4- και 8 αυτού του ρεπορτάζ).

Και με λίγα λόγια:

Το Λιμενικό Ταμείο αποφάσισε την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ μετεγκατάσταση του περίπτερου το 2016 και φυσικά με έξοδα δικά του.

Τρία χρόνια μετά και δύο αφού έχει ολοκληρωθεί το έργο της Παραλίας, το περίπτερο παραμένει στην προσωρινή του θέση και τα έξοδα πληρώθηκαν από τον ίδιο τον κ. Πεφάνη, ενώ το Λιμενικό Ταμείο φέρεται …να έχει πληρώσει (σημείο 10 παραπάνω) στο όνομα του Τ.Ι. 1.240 ευρώ για την μετακίνηση του περιπτέρου!!!

Κι ενώ όλα αυτά συνέβησαν και καταγγέλθηκαν επώνυμα από τον περιπτερά Παναγή Πεφάνη και δημοσιεύτηκαν όλα τα ντοκουμέντα στον «Η» όπως απαριθμήσαμε πιο πάνω και αφού περάσανε δημοτικές και βουλευτικές εκλογές που άλλαξαν τα πάντα, ήλθε το ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου εδώ και μια εβδομάδα στις 10 Ιουλίου και με την 162/2019 απόφαση του (ΑΔΑ: ΩΔΔΞΟΡΗ0-ΜΦ7) και ομόφωνα αποφασίζει με εισήγηση του Προέδρου κ. Μοσχονά: «την επαναφορά του περιπτέρου του κ. Παναγή Πεφάνη στην αρχική του θέση στη λιμενική ζώνη Αργοστολίου, έναντι εκκλησίας Σισιωτίσσης και ειδικότερα στο ύψος του σημείου της πρώτης δημοτικής οδού μετά την εκκλησία. Ειδικότερα ο χώρος απεικονίζεται στο αρ.01 σχέδιο- απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού αιγιαλού και παραλίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Τα έξοδα της επαναφοράς του περιπτέρου, θα βαρύνουν τον Φορέα μας».

Από μόνη της η απόφαση του Λιμενικού Ταμείου αποτελεί πρώτα απ’όλα ΔΙΚΑΙΩΣΗ για τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου κ. Πεφάνη και τον ΗΜΕΡΗΣΙΟ που κράτησε στην επικαιρότητα το θέμα.

Σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθήσουμε την υπόθεση γιατί «έχουμε καεί» με τα καμώματα του κ. Μοσχονά και …«κρατάμε μικρό καλάθι»!

Και βέβαια κ. Μοσχονά σε κάθε περίπτωση οφείλετε μια εξήγηση:

Τα 1.240 ευρώ που δώσατε στον Τ.Ι. με το 571β/2016 χρηματικό ένταλμα για τη μετακίνηση του περιπτέρου (σημείο 10) κατ’εφαρμογή της 190/2016 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου (σημείο 4) και της 231/2016 απόφασης του προέδρου (σημείο 8 αυτού του ρεπορτάζ), ΤΙ ΓΙΝΑΝΕ;

Θυμίζουμε τέλος, ότι λίγες ημέρες πριν τις δημοτικές εκλογές στις 5/5/2019 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Documento» («Η» 7/5/2019) η είδηση για την «πολυσέλιδη 13/Α/2019 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) στο Λιμενικό Ταμείο Κεφαλονιάς, η οποία  διαβιβάστηκε στον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου ζητώντας του να ασκήσει πειθαρχική δίωξη κατά του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλονιάς-Ιθάκης Αλ. Μοσχονά, αλλά και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ίδιο, αλλά και σε υπαλλήλους της συγκεκριμένης υπηρεσίας, κάποιοι εκ των οποίων είχαν τοποθετηθεί σε αυτήν παρά το «αμαρτωλό» παρελθόν τους».

Παναγής Πεφάνης
Αλέξανδρος Μοσχονάς