Θερινό ωράριο καταστημάτων

«Ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις Κυριακές και Αργίες για τη Θερινή περίοδο έτους 2017 στον πρώην Δήμο Αργοστολίου (όπως ίσχυαν τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977) όρισε με απόφασή του ο περιφερειάρχης κ. Θόδωρος Γαλιατσάτος.

Η απόφαση:

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Εχοντας υπ’ όψη:

❶ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ».

❷ Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/23-12-2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α 27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

❸ Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 2224/94, περί λειτουργίας καταστημάτων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Β.Δ 748/1966 περί Κυριακής αργίας, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.

❹ Τις διατάξεις του Π.Δ. 899/76 με τις οποίες ο πρώην Δήμος Αργοστολίου (όπως ίσχυαν τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977 και έχει χαρακτηριστεί ως τόπος τουριστικός).

❺ To αριθμ. πρωτ. οικ. 23135 / 5512 / 6-4-2017 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού για την από του Νόμου προβλεπόμενη σύμφωνη γνώμη του.

❻ Το. αριθμ. πρωτ. Οικ. 21249 / 5048 / 15.3.2017 έγγραφο μας προς τις Επαγγελματικές Οργανώσεις Εργοδοτών και Εργαζομένων.

❼ Το αριθμ. πρωτ. 232 /21-3-2017 έγγραφο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς – Ιθάκης.

❽ Το από 20.3.2017 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Αργοστολίου «Η Κράνη».

❾ Την ανάγκη εξυπηρέτησης της αυξανό-μενης τουριστικής κίνησης που εμφανίζεται ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

❶ Εγκρίνουμε την κατ’ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση στο πρώην Δήμο Αργοστολίου (όπως ίσχυαν τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977) Κεφαλονιάς, τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, κατά την τουριστική περίοδο έτους 2017, ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, με το εξής ωράριο 08:30 π.μ. -23:00 μ.μ.

❷ Εγκρίνουμε την κατ εξαίρεση λειτουργία των τουριστικών καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση στο πρώην Δήμο Αργοστολίου (όπως ίσχυαν τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977) Κεφαλονιάς, τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας κατά την τουριστική περίοδο έτους 2017 ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με το εξής ωράριο: 09:00 π.μ. -23:00 μ.μ.

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνίας υπογραφής της μέχρι τη λήξη της τουριστικής περιόδου, ήτοι: 29-10-2016.

Η απόφαση να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ