Ιθάκη: Προστασία πολιτών από τον αμίαντο, ένα απαγορευμένο υλικό

Ο αμίαντος, ένα υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα στο παρελθόν λόγω των ιδιοτήτων που προσδίδει όταν αναμιγνύεται σε διάφορα υλικά, αποτελεί σήμερα ένα υλικό του οποίου η παραγωγή και χρήση έχει απαγορευθεί λόγω της συσχέτισης του με διάφορες παθήσεις (πνευμονοπάθειες – καρκίνος).

 Στην περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να απομακρύνει υλικά που περιέχουν αμίαντο οφείλει να συμμορφωθεί με τη σχετική Νομοθεσία που ως σκοπό έχει την προστασία της υγείας τόσο αυτών που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των εργασιών απομάκρυνσης – διαχείρισης όσο και γενικότερα του πληθυσμού.

Για την προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία έχουν θεσπισθεί υποχρεώσεις των εργοδοτών που καταγράφονται στο Ν.1568/85, Π.Δ.17/96 και ειδικότερα στο Π.Δ. 212/06 και την KYA  21017/84, ΦΕΚ 1287/Β/30-06-2009.
Ο αμίαντος αποτελεί κίνδυνο για την υγεία μόνο στην περίπτωση που κάποιος εισπνεύσει ίνες αμιάντου. Επισημαίνουμε ότι η απλή γειτνίαση με υλικό που περιέχει αμίαντο δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία, εφόσον από αυτό δεν αποδεσμεύονται ίνες στο περιβάλλον.
Η επικινδυνότητα υλικών που περιέχουν αμίαντο καθορίζεται ανάλογα με την ικανότητά τους να αποδεσμεύουν ίνες όταν υποστούν χειρισμό– διατάραξη και διακρίνονται αντίστοιχα σε:
α. εύθρυπτα: αυτά που με ελάχιστη διατάραξη απελευθερώνουν ίνες στο περιβάλλον,
β. μη εύθρυπτα υλικά : αυτά που απαιτούν ιδιαίτερη καταπόνηση για να απελευθερώσουν ίνες στο περιβάλλον.
Αυτονόητο είναι ότι θεωρούνται πιο επικίνδυνα τα εύθρυπτα υλικά.
Η διαχείριση των υλικών που περιέχουν αμίαντο έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την επιλογή μεθόδων που ελαχιστοποιούν ή / και μηδενίζουν την αποδέσμευση ινών στο περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτυγχάνεται η μη εισπνοή των ινών αμιάντου, με τελευταία γραμμή άμυνας τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας της αναπνοής.
Με την έναρξη της εφαρμογής της K.Y.A.  21017/84 επιτρέπεται να εκτελούν έργα κατεδάφισης ή εργασίες αφαίρεσης αμιάντου μόνο επιχειρήσεις αδειοδοτημένες από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Οι εργασίες που επιτρέπεται να εκτελούνται από μη αδειοδοτημένες επιχειρήσεις περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του Π.Δ. 212/2006 και είναι οι παρακάτω:
α) σύντομες και ασυνεχείς δραστηριότητες συντήρησης μόνο μη εύθρυπτων υλικών.
β) την απομάκρυνση, χωρίς καταστροφή, των μη φθαρμένων αμιαντούχων υλικών στα οποία οι ίνες αμιάντου είναι στέρεα συνδεδεμένες.
γ) τον εγκλεισμό ή επικάλυψη των αμιαντούχων υλικών που βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
δ) την επιθεώρηση και έλεγχο του αέρα και τη λήψη δειγμάτων για την ανίχνευση της παρουσίας αμιάντου σε κάποιο υλικό.
Στις ανωτέρω εργασίες και μόνο, δεν εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 (Γνωστοποίηση εργασιών), άρθρου 17 (Επίβλεψη υγείας) και άρθρου 18 (Τήρηση στοιχείων) του Π.Δ. 212/2006.
Ο εργολάβος ολόκληρου του έργου που πρόκειται να προβεί σε εργασίες αποξήλωσης αμιάντου οφείλει να προβεί στα κάτωθι:
1. Να λάβει όπου απαιτείται άδεια εργασιών από την πολεοδομία.
2. Να προβεί στην εκ των προτέρω γνωστοποίηση εργασιών που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 305/96 και να θεωρήσει ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας.
3. Να καταρτίσει σχέδιο εργασιών (άρθρο 12 του Π.Δ.212/06). Το σχέδιο αυτό, προκειμένου για τεχνικά έργα, συντάσσει άτομο που έχει τα τυπικά προσόντα του άρθρου 6 του Π.Δ. 305/96,δηλαδή Α.Ε.Ι. Πολυτεχνείου πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτων μηχανικός ή Α.Τ.Ε.Ι. τμήματος πολιτικών δομικών έργων. Το σχέδιο αυτό τηρείται στο έργο.
Σύμφωνα με την KYA 21017_84_30-06-2009 και το άρθρο 12 παρ.6 του Π.Δ. 212/06 από 30-09-2009 οι επιχειρήσεις που πρόκειται να αναλάβουν παρόμοιες εργασίες οφείλουν εφόσον ζητηθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας να κοινοποιήσουν το σχέδιο εργασιών
Να ορίσει τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας για το συγκεκριμένο έργο.
Να ζητήσει άδεια εργασιών από την αντίστοιχη διεύθυνση Περιβάλλοντος.
Να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία μας το αργότερο δέκα ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών μαζί με τα κάτωθι στοιχεία:
• Τοποθεσία εργοταξίου.
• Τύπος, ποσότητα αμιαντούχων υλικών.
• Είδος αμιάντου που περιέχεται στα προς αφαίρεση υλικά
• Δραστηριότητες και εφαρμοζόμενες μέθοδοι.
• Αριθμός των εργαζομένων που πρόκειται να εκτεθούν.
• Ημερομηνία έναρξης και προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών
• Μέτρα περιορισμού έκθεσης εργαζομένων στη σκόνη αμιάντου
• Εξοπλισμός εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί και τα χαρακτηριστικά του.
• Με την ολοκλήρωση των εργασιών απομάκρυνσης των υλικών που περιέχουν αμίαντο ο εργολάβος πρέπει να προβεί σε μέτρηση ινών αμιάντου στον χώρο εργασίας και να κοινοποιήσει στην Υπηρεσία μας
α. αντίγραφο του πιστοποιητικού ανάλυσης.
β. βεβαίωση που αφορά την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων που περιγράφονται εντός του σχεδίου εργασιών για την προστασία των εργαζομένων.

73a2a0896f7164ec1e0d761294ab36e0_XL
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ  ΙΘΑΚΗΣ