Κενές θέσεις φαρμακείων

Aναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οι κενές θέσεις φαρμακείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης κατά την 31η -05-2017 .

  •  Οι αιτήσεις   υποβάλλονται ιδιοχείρως (Μομφεράτου 30 Αργοστόλι) ή ηλεκτρονικά στο e-mail της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας   που είναι dnsi_dim_ygeias.kef@pin.gov.gr   εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουλίου   2017.
  •  Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας πρωτοκολλούνται την επομένη εργάσιμη ημέρα.
  •  Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πέραν του ωραρίου εργασίας ( μετά την 15:00 μ.μ.) πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη μέρα.
  •  Η αίτηση χορήγησης φαρμακείου συνοδεύεται επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης, από υπεύθυνη δήλωση του/της αιτούμενου/ης, στην οποία αυτός/η δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του/της φαρμακοποιού και θα είναι υπεύθυνος /η για τη λειτουργία του φαρμακείου, στην περίπτωσης της χορήγησης συγκεκριμένης άδειας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2671362703 κ. Καραδημήτρη Ιωάννα.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ