Κλειδί για τους νεοσύστατους δήμους του «Κλεισθένη» oι Μεταβατικοί Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας

Σύμφωνα με τροπολογία που ρυθμίζει τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας των καταργούμενων δήμων και την προπαρασκευαστική διαδικασία ίδρυσης των νεοσυσταθέντων Δήμων, οφείλουν να συντελεστούν οι λεγόμενοι «Μεταβατικοί Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας ή αλλιώς Μ.Ο.Ε.Υ.». Αυτοί θα ρυθμίζουν ενδελεχώς όλα τα κρίσιμα ζητήματα που χρήζουν διευθέτησης μέχρι τη σύννομη (de jure) και εν τοις πράγματι (de facto) λειτουργία των νέων δήμων.

Απαραίτητη, επομένως, προϋπόθεση για την όσο το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση στο νέο δημοτικό status είναι να έχει διαμορφωθεί ήδη, κατά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας των νέων δήμων (1.9.2019), ένα μεταβατικό καθεστώς οργάνωσης και λειτουργίας αυτών. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος Μεταβατικών Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των νεοσύστατων δήμων.

Ως εκ τούτου μέχρι και τις 9 Ιουλίου 2019 με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων (Κεφαλονιάς, Κέρκυρας κ.λπ) των υπό κατάργηση δήμων καταρτίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 Μεταβατικοί Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των αντίστοιχων συνιστώμενων δήμων και κατανέμεται σε συνιστώμενες θέσεις αυτών, αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας και κλάδου ή ειδικότητας, το προσωπικό του καταργούμενου δήμου. Οι αποφάσεις εγκρίνονται με πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο ερώτημα τι συμβαίνει σε περίπτωση που οι αποφάσεις αυτές δεν δημοσιευθούν μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, ήτοι μέχρι τις 9 Ιουλίου 2019, η κατάρτιση των Μεταβατικών Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Μ.Ο.Ε.Υ.) και η κατανομή του προσωπικού του καταργούμενου Δήμου στις συνιστώμενες θέσεις αυτών γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο νόμος κάνει λόγο για δημοσίευση μέχρι τις 9 Ιουλίου και όχι απλώς για κατάρτιση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης διαδικασία των Μεταβατικών Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας με έκδοση ΦΕΚ, άλλως αναλαμβάνει ο Συντονιστής. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, θα ήταν φρόνιμο να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση εξέλιξης του θέματος και οι Μεταβατικοί Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας να ολοκληρώνονται ως διαδικασία (κατάρτιση και δημοσίευση αποφάσεων) από τα δημοτικά συμβούλια των καταργούμενων δήμων, τα οποία και γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες των οικείων Ο.Τ.Α.

Με τους Μεταβατικούς Ο.Ε.Υ. των συνιστώμενων δήμων καθορίζονται η προσωρινή εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών τους, οι αρμοδιότητες αυτών, καθώς και η κατανομή σε καθέναν από τους συνιστώμενους δήμους των οργανικών, των προσωποπαγών θέσεων και των θέσεων έμμισθης εντολής του προσωπικού των καταργούμενων δήμων, κατά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο ή ειδικότητα. Στις θέσεις αυτές περιλαμβάνονται και οι οργανικές θέσεις των αντίστοιχων καταργούμενων δήμων, για την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή εκκρεμεί διαδικασία μετάταξης. Επίσης, ορίζονται προσωρινά και οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊστάμενων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.

Για την κατάρτιση των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. των συνιστώμενων δήμων και την κατανομή και κατάταξη σε αυτές του προσωπικού των αντίστοιχων καταργούμενων δήμων, λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά προτεραιότητας, οι υπηρεσιακές ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες των συνιστώμενων δήμων, σύμφωνα με την αρχή της ισότητας των δημοτών στην πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ο κλάδος ή η ειδικότητα των υπαλλήλων, οι αιτήσεις προτίμησής τους, ο τόπος κατοικίας αυτών, η οικογενειακή τους κατάσταση, τυχόν προβλήματα υγείας και τα έτη υπηρεσίας τους.

Με την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων δήμων, το προσωπικό των καταργούμενων δήμων κατατάσσεται αυτοδίκαια στις θέσεις των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. των αντίστοιχων συνιστώμενων δήμων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις κατανομής. Μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων δήμων, διαπιστώνεται η κατάταξη του προσωπικού των δήμων αυτών στις θέσεις των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. με πράξεις των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων, που εγκρίνονται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η προϋπηρεσία του προσωπικού που κατατάσσεται στις θέσεις των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. λαμβάνεται υπόψη για κάθε μισθολογική και βαθμολογική συνέπεια, ενώ διατηρείται υπέρ αυτού και κάθε τυχόν προσωπική διαφορά.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης των Μεταβατικών και των οριστικών Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των συνιστώμενων δήμων, τη διαδικασία κατανομής του προσωπικού των καταργούμενων δήμων στους αντίστοιχους δήμους και τη διαδικασία μετατάξεων που θα συντελεστούν στους νέους δήμους.

Τέλος, μέσα σε 6 μήνες από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων δήμων, δηλαδή μέσα σε έξι μήνες από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (απώτατο όριο η 29η Φεβρουαρίου 2020), οι νέες δημοτικές αρχές καταρτίζουν τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των νέων δήμων.

Τα παραπάνω θίγουν τα πιο κρίσιμα σημεία που ρυθμίζουν οι προβλεπόμενοι στην τροπολογία του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης) Μεταβατικοί Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας. Αποτελούν μερικές από τις πιο σημαντικές διατάξεις που εισήγαγε η ως άνω τροπολογία περί της λειτουργικής αναδιάταξης των καταργούμενων και πλήρους οργανικής διάρθρωσης των νεοσύστατων δήμων, στους οποίους υπάγεται και ο νέος Δήμος Σάμης του νομού Κεφαλληνίας.

*Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Δημοτικός Σύμβουλος του νέου
Δήμου Σάμης Κεφαλληνίας –
Eπικεφαλής του Συνδυασμού «Δημοτική Συνείδηση»