Κον Φουντωτό, ενταύθα: Έχεις e-mail!

⦿ Κον Φουντωτό, ενταύθα: Τώρα πούσαι στα σωστά σου, έλα για τα …ποσοστά σου!

Ιβαν