Κυριακή Α΄ των Νηστειών

ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ του 2021, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Άρτος Ζωής» ένας καλαίσθητος τόμος που αφορά το έργο του μεγάλου ιεροκήρυκα, Ηλία Μηνιάτη, «Διδαχαί και Λόγοι» 1716. . Πρόκειται για μια κριτική έκδοση, άριστα επιμελημένη μέσα στις προσταγές της επιστήμης και τεκμηριωμένη όσο το δυνατό καλύτερα από την καθηγήτρια Πανεπιστημίου Τασούλα Μ. Μαρκομιχελάκη.

Στα οφέλη της έκδοσης συγκαταλέγονται πολλά καλά και άριστα, προσθέτοντας ταπεινά, κατά τη δική μου άποψη, και την καλή πρόκληση που δίνει το έργο, να ξαναμελετήσει κανείς τον Ηλία Μηνιάτη και να προσεγγίσει θεολογικά ορθόδοξα ρήματα, ιδίως αναγκαία γι’ αυτόν που θέλει, να δει κριτικά τους δρόμους της Ορθοδοξίας.

Στις παρακάτω γραμμές φιλοξενώ το τελευταίο μέρος από το λόγο του Ηλία Μηνιάτη, «Κυριακή Α΄ των Νηστειών» ή Κυριακή της Ορθοδοξίας, όπου ο μεγάλος ιεροκήρυκας χρησιμοποιεί, μέσα από γλώσσα ρέουσα δημοτική, απλή και αληθινή στην έκφραση, ένα παράδειγμα, που όπως κι άλλα του κειμένου του, δίνουν μια «θεατροποιημένη» μορφή εικόνας, που γεννά τον προβληματισμό και το ψάξιμο στα εσώτερα του καθενός μας.

«Ένα παράδειγμα από τον Αίσωπο»

« Ένας άνθρωπος κακοπράγμων επήγεν εις τον εν Δελφοίς Απόλλωνα, κρατώντας μέσα εις τα χέρια του ένα στρουθίον το οποίον είχε σκεπασμένο με το ρούχο του, και ερωτά τον χρησμόν να του ειπή αν το στρουθίον είναι ζωντανόν ή άπνουν. Ο άνθρωπος αυτός ούτος ήτον πανούργος και είχεν γνώμην, αν ο χρησμός του είχε ειπεί πώς είναι άπνουν, να το δείξη καθώς ήτον ζωντανόν, αν ζωντανόν, να το σφίξη και να το δείξη άπνουν, και τέτοιας λογής να ξεγελάση τον χρησμόν. Μα εγνωρίσθη η πονηρίαν του και του εδόθη τέτοια απόκρισις: «Εις εσέ στέκει, ω άνθρωπε, να δείξης το στρουθίον καθώς θέλεις, ή άπνουν ή ζωντανόν: Παρά σοι κείται τούτο πράξαι, ήτοι ζών, ο κατέχεις, ή νεκρόν υποδείξαι».

Ερωτάς, Χριστιανέ, αν η ψυχή σου είναι δια την αιώνιον ζωήν ή δια τον αιώνιον θάνατον; Τούτο στέκει εις εσέ. Πάρα σοι κείται τούτο πράξαι. Ο προορισμός σου κρέμεται από την θέλησιν του Θεού και την εδικήν σου. Η θέλησις του Θεού είναι πάντα έτοιμη στέκει λοιπόν εις την θέλησίν σου μοναχήν. Θέλει ο Θεός , θέλε και εσύ, και είσαι προωρισμένος εις ζωήν αιώνιον».

Ηλίας Μηνιάτης copy